ПОЛОЖЕННЯ про щорічний огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію Житомирської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

ДОДАТОК

до постанови президії обкому Профспілки

від 14.02 2017 р. №П-10-2

ПОЛОЖЕННЯ

про щорічний огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію
Житомирської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

1. Загальні положення

1.1. Огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію Житомирської обласної організації Профспілки (далі – огляд-конкурс) є щорічним, участь в якому приймають всі первинні профспілкові організації – організаційні ланки обласної організації Профспілки.

1.2. Вищі за рівнем виборні профспілкові органи надають допомогу своїм організаційним ланкам у проведенні огляду-конкурсу. Через засоби масової інформації забезпечують його гласність, розглядають хід та підбивають підсумки його проведення на своїх засіданнях.

2. Мета та завдання огляду-конкурсу

2.1 Метою огляду-конкурсу є активізація діяльності первинних профспілкових організацій. їх лідерів та членів виборних профспілкових органів з питань забезпечення належного рівня організаторської роботи, спрямованої на посилення мотивації профспілкового членства, поширення досвіду роботи первинних профспілкових організацій, надання необхідної практичної допомоги профспілковим лідерам та активу.

2.2. Положення передбачає такі основні критерії проведення огляду-конкурсу:

– забезпечення дотримання роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, виконання двосторонніх колдоговірних зобов’язань;

– вжиття заходів щодо створення роботодавцем належних умов та організації праці з метою отримання кожним членом Профспілки гідної заробітної плати, недопущення травмування чи професійного захворювання членів Профспілки, забезпечення їх необхідними санітарно-побутовими приміщеннями та здоровими умовами роботи;

– проведення профілактичної роботи щодо упередження порушень роботодавцем норм Закону України “Про професійні спілки. їх права та гарантії діяльності” та трудового законодавства України;

– організацію для голів первинних профспілкових організацій і профактиву навчання з актуальних питань законодавства про працю та охорону праці, державних соціальних гарантій, підвищення рівня організаційної роботи виборних органів;

– розгляд та задоволення звернень членів Профспілки з питань дотримання роботодавцем законодавства про працю, виконання умов колективного договору, інших нормативно-правових актів, вирішення проблемних питань, що турбують членів Профспілки;

–  стан дотримання статутних норм з питань внутрішньоспілкової роботи.

3. Порядок проведення огляду-конкурсу

3.1. Організаційні ланки обласної організації Профспілки рішенням своїх виборних профспілкових органів, відповідно до мети і завдань огляду-конкурсу та виходячи із специфіки роботи, встановлюють порядок і визначають конкретні напрями та показники, за якими він буде проводитись у їхніх організаціях, а також перелік матеріалів, які надсилатимуться за його підсумками для визначення переможців, та термінах подання.

3.2. Організаційні ланки обласної організації профспілки можуть передбачати участь в огляді-конкурсі інших категорій профактиву та критерії визначення серед них переможців, встановлювати свої нагороди та матеріальне заохочення для учасників огляду.

3.3. Постановою своїх виборних органів районні, міські організації Профспілки утворюють робочі групи з проведення огляду-конкурсу, визначають форми контролю за його ходом та підведенням підсумків.

З.4. Виборні профспілкові органи забезпечують участь у огляді-конкурсі усіх первинних профспілкових організацій.

3.5. Виборні органи первинних профспілкових організацій забезпечують проведення огляду-конкурсу у своїх профспілкових організаціях з урахуванням рішень вищих за рівнем профспілкових органів, гласність та періодичне обговорення його ходу і підбиття підсумків.

3.6. Організаційні ланки обласної організації Профспілки для підбиття підсумків огляду конкурсу у встановлені терміни надають вищому зарівнем виборному органу:

– постанову виборного органу організаційної ланки (профкому, райкому, міському) про результати підбиття підсумків огляду-конкурсу у відповідній профспілковій організації;

– порівняльну таблицю показників діяльності первинної профспілкової організації за останні два роки (станом на 1 січня);

– інформацію про діяльність первинних профспілкових організацій, які визнані у відповідній організаційній ланці кращими.

З.7. Організаційні ланки обласної організації Профспілки щорічно до 1 січня подають до президії ОК Профспілки:

– постанову виборногопрофспілкового органу про підсумки проведення огляду-конкурсу;

– інформацію (за показниками) про профспілкові організації, які визнані кращими;

– подання про нагородження кращих первинних профспілкових організацій;

– подання про нагородження кращих голів первинних профспілкових організацій та керівників закладів, установ освіти профспілковими нагородами.

Вразі проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу президія ОК Профспілки подає до ЦК Профспілки узагальнені підсумки обласного галузевого огляду-конкурсу щорічно до 1 лютого.

4. Умови проведення огляду конкурсу

4.1. Кращою визначається первинна профспілкова організація, яка:

– досягла найкращих показників у виконанні рішень профспілкових органів зобов’язань за колективним договором (угодою);

– запобігла зростанню травматизму та професійного захворювання;

–  допомогла членам Профспілки захистити або поновити порушені трудові соціальні, цивільні права, відстояти їх інтереси в тому числі шляхом звернення до суду;

– не допустила безпідставного зменшення чисельності профспілкового членства своєчасно  та у повному обсязі виконує статутні зобов’язання щодо перерахувань профспілкових внесків;

– забезпечила належний рівень внутрішньоспілкової роботи, реалізацію критичних зауважень,пропозицій та звернень, що висловлювалися на зборах, конференціях, зустрічах з активом;

– створює умови для розвитку особистості, занять фізичною культурою і спортом, художньою самодіяльністю, забезпечує належне оздоровлення членів Профспілки та їхніх дітей.

Показники оцінювання в огляді-конкурсі додаються.

4.2. Встановлення нагород з визначених номінацій з виплатою грошової винагороди проводиться для профспілкових організацій, які у повному обсязі виконують статутні зобов’язання щодо перерахувань профспілкових внесків – за кошти ОК Профспілки. Для інших організацій за кошти територіальних організацій Профспілки.

Розмір винагороди встановлюється президією ОК Профспілки.

4.3. Розподіл квоти дипломів І-ІІІ ступенів для районних, міських організацій Профспілки визначаються відповідно до чисельності членів Профспілки:

до 1000
від 1000 до 3000
від 3000 і більше
Дипломів І ступеня – 1
Дипяомів ІІ ступеня – 1
Дипломів ІІІ ступеня -1
Дипломів І ступеня – 1
Дипломів II ступеня – 2
Дипломів ІІІ ступеня -2
Дипломів І ступеня -2
Дипломів ІІ ступеня -3
Дипломів ІІІ ступеня – 3

4.4. За досягнуті високі показники у обласному огляді конкурсі на кращу первинну профспілкову організацію керівники профспілкових організацій та установ і закладів освіти можуть нагороджуватись Почесними грамотами вищих органів Профспілки.

4.5. Нагородження переможців здійснюється в урочистій обстановці.
***

Показники оцінювання номінантів в огляді-конкурсі

(для порівняння за два роки)

1.    Кількість працюючих (студентів)

2.    Охоплення профспілковим членством у відсотках до чисельності працюючих, студентів

3.    Показники ефективності колективно-договірного регулювання трудових відносин:

3.1.Наявність колективного договору та додатків до нього щодо пільг і компенсацій (так. ні)
3.2.Сума коштів, витрачених на запровадження пільг та виплат працівникам та членам їх сімей (у грн на одну особу):
– доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників
– оплати за роботу в нічний час згідно з нормою, встановленою Галузевою угодою
– встановлення додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці
– передбачення відрахувань коштів первинних профспілкових організацій на культурно-масову, фізкультурно-оздоровчу роботу (у відсотках до законодавчо визначеної норми)
– забезпечено безоплатний під’їзд педагогів до роботи (в сільській місцевості) (у відсотках до потреби)

 

4.    Кількість індивідуальних трудових спорів в колективі,вирішених позитивно за участі профкому (у відсотках)

5.    Розмір грошової винагороди педагогам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків (% від ставки)

6.    Розмір матеріальної допомоги на оздоровлення обслуго­вуючому персоналу (% від ставки)

7. Розмір премії обслуговуючому персоналу (% від ставки)
8. Проведено атестацію робочих місць (у відсотках до кількості робочих місць, що підлягають атестації)

9. Оздоровлено дітей членів Профспілки (у їх відсотках)

10. Оздоровлено членів Профспілки (загальна кількість)

– в санаторіях та інших оздоровницях (у відсотках від чл. профсп.)

11. Організація інформування членів профспілки з питань діяльності профорганів )за п’ятибальною системою)
12. Наявність куточка з питань профспілкового життя (так. ні)
13. Здійснення профспілковим комітетом передплати на галузеві та профспілкові видання  (так. ні)
14. Дотримання статутних норм щодо проведення зборів, засідань:
– проведено зборів

– проведено засідань профкому

15. Дотримання статутних норм щодо розподілу та використання членських профспілкових внесків (так. ні)

Скачать гта сан андреас не с торрента, gta san andreas скачать торрентом - gta san andreas скачать бесплатно на пк

Залишити відповідь