Обласна галузева угода

 

У Г О Д А

між управлінням освіти і науки

Житомирської обласної державної адміністрації  та

Житомирською обласною організацією

Профспілки працівників освіти і науки України

на 2016–2020 роки

 

(схвалено пленумом Житомирської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України

від 21.12.2016 року №П-4)

м.Житомир, 2016

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

У Г О Д А

між управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації  та Житомирською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2016–2020 роки

 

Загальні положення

Угоду на 2016 – 2020 роки (далі – Угода) між управлінням освіти і науки  Житомирської облдержадміністрації (далі – управління освіти і науки) – структурним підрозділом Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України (далі – обласна організація Профспілки) – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладено відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», Генеральної та Галузевої угод, законів про освіту, інших законодавчих актів України.

 • На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин у галузі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників, осіб, які навчаються, та власників (уповноважених ними органів).
 • Угода визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їхнє співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи навчальних закладів та установ освіти (далі – закладів освіти), реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, осіб, які навчаються, забезпечення їхніх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.
 • Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти і осіб, які навчаються, та які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.
 • Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчими від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною, Галузевою та цією угодами. Колективними договорами та угодами для працівників та осіб, які навчаються, можуть встановлюватися додаткові порівняно з цією Угодою трудові та соціальні гарантії в межах передбачених кошторисами видатків.
 • В угодах та колективних договорах можуть встановлюватись пільги, переваги та гарантії для окремих категорій працівників чи за окремі досягнення у праці в тому числі і для членів Профспілки, профспілкових активістів.
 • Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною.
 • Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної і Галузевої угод, застосовуються без внесення змін до Угоди.
 • Сторони сприятимуть створенню умов для ведення переговорів з укладення колективних договорів і угод відповідно до законодавства.
 • Сторони домовилися, що при зміні власника закладу освіти чинність колективних договорів зберігається до укладення нових.

 

 1. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі

 

1.1. Управління освіти і науки зобов’язується:

 • Створювати необхідні організаційні, матеріально-фінансові умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти і науки. Спрямовувати діяльність органів управління освітою, керівників закладів освіти, на створення умов для безумовної реалізації прав громадян на освіту.
 • В межах повноважень вживати заходів щодо безумовного виконання норм законів у галузі освіти, що стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників, осіб, які навчаються, недопущення їх зупинення та скасування, зокрема під час формування та прийняття бюджетів на відповідні роки.
 • Організувати систематичну роботу та вживати заходів для передбачення видатків на фінансування галузі освіти територіальних громад області з помісячним розписом асигнувань в обсягах, передбачених чинним законодавством.
 • Забезпечити впровадження Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341.
 • Забезпечити стабільне функціонування підвідомчих навчальних закладів освіти, раціональне використання коштів загального та спеціального фондів, недопущення їх вилучення.
 • Забезпечити супровід з питань соціального захисту студентів-сиріт, студентів, позбавлених батьківського піклування, студентів-інвалідів, студентів із малозабезпечених і багатодітних сімей, осіб, що навчаються, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти».
 • Вживати заходів для реалізації положень, передбачених Законом України „Про освіту”, в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти.
 • Періодично заслуховувати на засіданнях колегії управління освіти і науки ОДА питання про стан дотримання чинного трудового законодавства в закладах освіти.
 • Сприяти збереженню мережі закладів освіти, особливо у сільській місцевості, та обсягів їх фінансування, поліпшенню фінансування позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів відповідних бюджетів.
 • Пропонувати керівникам органів управління освітою призначати працівників на керівні посади закладів освіти з урахуванням думки виборного профспілкового органу.
 • В разі потреби надавати комітету обласної організації Профспілки оперативну інформацію щодо стану фінансування навчальних закладів, установ освіти та стану виплати заробітної плати, інших питань соціально-економічного характеру.

 

1.2. Сторони, керуючись принципами соціального партнерства, усвідомлюючи відповідальність за функціонування і розвиток закладів освіти, необхідність покращення становища працівників, осіб, які навчаються, домовилися:

1.2.1. Сприяти підвищенню якості освіти, результативності діяльності закладів освіти, конкурентоздатності працівників на ринку праці.

1.2.2. Спрямувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладів освіти і науки.

1.2.3. Брати участь у діючих органах соціального партнерства.

1.2.4. Брати участь у організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників освіти.

1.2.5. Домагатися вирішення питань щодо виконання законодавства, нормативно-правових актів в питаннях соціально-економічного становища працівників, осіб, які навчаються в галузі освіти області.

1.2.6. Вживати заходів для недопущення:

– незаконного закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

– незаконної ліквідації, реорганізації та перепрофілювання загальноосвітніх, дошкільних, інших закладів освіти;

– перевищення законодавчо встановлених нормативів наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп дошкільних і позашкільних навчальних закладів, а також норм щодо кількості учнів у групах при поділі класів для вивчення окремих предметів та кількості студентів на одного викладача у вищих навчальних закладах;

– незаконного скорочення чисельності педагогічних, науково-педагогічних працівників.

1.2.7. Вживати заходів для забезпечення у повному обсязі видатків на оплату праці працівників навчальних закладів для її першочергової виплати при затвердженні місцевих бюджетів відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України.

1.2.8. Попереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення – прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 

1.3. Обласна організація Профспілки зобов’язується:

1.3.1. Сприяти удосконаленню виробничих відносин, зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладах освіти і науки.

1.3.2. Здійснювати громадський контроль за дотриманням у навчальних закладах і установах освіти законодавства про працю та зобов’язань за колективними договорами і угодами, взаємодіючи з цих питань з управлінням Держпраці у Житомирській області.

1.3.3. З метою забезпечення належного рівня правової підготовки Сторін колективних договорів та угод, здійснення ефективного контролю за дотриманням законодавства про працю організувати навчання для представників власників і профспілкових органів.

1.3.4. Інформувати Сторону Угоди й інші органи виконавчої влади про факти порушення законодавства про працю, усунення яких потребує їхнього втручання.

1.3.5. Надавати юридичну та методичну допомогу керівникам, головам профспілкових органів закладів освіти у вирішенні питань виробничого характеру.

1.3.6. Забезпечувати профспілкові органи нормативними документами з питань виробничого характеру та трудового законодавства.

1.3.7. Усіма можливими законними засобами захищати керівників установ освіти, до яких незаконно застосовуються заходи адміністративно-дисциплінарного впливу внаслідок відстоювання ними інтересів працівників та трудових колективів.

1.3.8. Представляти і захищати трудові та соціально-економічні права й інтереси членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у  відносинах з роботодавцями в судових органах.

1.3.9. Утримуватись від організації страйків з питань, включених до Угоди, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.

 

 1. Забезпечення зайнятості, збереження та розвиток трудового потенціалу

 

2.1. Управління освіти і науки зобов’язується:

2.1.1. В  межах  своїх  повноважень  здійснювати  функції  стосовно  зайнятості відповідно до законів України  “Про зайнятість населення”,  “Про сприяння  соціальному  становленню та розвитку молоді в Україні”, інших законодавчих актів в частині працевлаштування випускників навчальних закладів.

2.1.2. Співпрацювати з відповідними органами державної служби зайнятості населення, брати участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі освіти області при їх вивільненні.

2.1.3. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі освіти області  на основі статистичних звітів та розглядати це питання разом з комітетом обласної організації Профспілки одночасно з підсумками виконання Угоди.

2.1.4. Не допускати економічно і соціально необґрунтованого реформування системи освіти області, скорочення робочих місць, порушення трудових гарантій працівників освіти і науки при реорганізації та зміні організаційно-правових норм навчальних закладів, установ освіти і науки.

2.1.5. Погоджувати з відповідними організаціями Профспілки питання оптимізації мережі закладів освіти.

2.1.6. З урахуванням потреб області визначити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців без відриву від виробництва з числа випускників коледжів, училищ, навчальних закладів системи загальної середньої освіти та перепідготовки педагогічних працівників за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з метою опанування ними гостродефіцитними педагогічними спеціальностями.

2.1.7. Проводити підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років, а також проводити професійну перепідготовку та підвищувати кваліфікацію працівників у період їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення.

 

2.2. Сторони Угоди домовились:

2.2.1. Забезпечувати участь Сторін у процесах розроблення прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, обговоренні результатів реалізації галузевих програмних документів.

2.2.2. Забезпечувати своєчасне проведення консультацій Сторін на всіх стадіях бюджетного процесу та виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більш як 3 відсотка чисельності працівників.

2.2.3. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів освіти, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний термін використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

2.2.4. Вживати заходів для недопущення запровадження режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки зарплати).

2.2.5. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

 • звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи проводити лише по закінченні навчального року;
 • при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;
 • забезпечити безоплатне проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які викладають два і більше навчальних предметів;
 • залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших  підприємств, установ, організацій  лише за  умови  забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;
 • передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п.74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти;
 • керівникам та їх заступникам, які працюють на повну ставку або заступникам керівників, які працюють на неповну ставку при умові забезпечення їх навчальними годинами, оплата за які в сукупності становитиме не менше ставки заступника, надавати навчальні години лише при повному забезпеченні працюючих фахівців кількістю годин на ставку;
 • застосовувати при оптимізації навчальних закладів та установ освіти звільнення працівників за скороченням штатів або чисельності працюючих лише як крайній засіб, коли вичерпані всі можливості їх працевлаштування в інших навчальних закладах;
 • не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам передпенсійного віку;
 • не допускати звільнення працівників навчальних закладів при зміні власника, зокрема при створенні об’єднаних територіальних громад.

 

2.3. Обласна організація Профспілки зобов’язується:

2.3.1. Приймати активну участь у розробленні шляхів оптимізації мережі закладів освіти, вважаючи пріоритетом максимальну реалізацію права працівників на працю.

2.3.2. Використовувати тримісячний те­рмін перед намічуваним вивільненням працівників для ведення переговорів, об­міну інформацією, розроблення заходів, проведення іншої роботи, спрямованої на забезпечення працівникам права на працю.

2.3.3.Не давати необґрунтованої відмови на звільнення працівників, скорочення чисельності або штату працівників. Давати відмову лише з пропозиціями щодо інших шляхів вирішення питання.

2.3.4. Не давати згоду на вивільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України без про­ведення попередніх переговорів щодо їх працевлаштування.

3.2.5. Не давати згоди на вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням штату, якщо штатний розпис чи зміни до нього не погодженні з профкомом (профорганізатором).

3.2.6. У разі виникнення вакансій відшукувати працівників, які були звільнені за п. 1 ст. 40 КЗпП протягом останніх двох років.

 

 1. Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку

 

3.1. Управління освіти і науки зобов’язується:

3.1.1. Домагатися безумовного забезпечення працівникам галузі, а також особам, які навчаються, гарантій, передбачених чинним законодавством.

3.1.2. Забезпечити дотримання на місцях:

 • встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників галузі;
 • КЗпП України та нормативно правових документів щодо роботи за сумісництвом у випадках, коли трудові відносини можуть бути встановлені на невизначений термін;
 • нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

3.1.3. Забезпечити контроль за:

 • застосуванням у галузі надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством;
 • наданням працівникам галузі щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством;
 • розробкою в закладах освіти і науки правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.1.4. Забезпечити встановлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства.

 

3.2. Управління освіти і науки пропонує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки:

3.2.1. Створювати умови для використання педагогічними та науково-педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної (науково-педагогічної) роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу.

3.2.2. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних та науково-педагогічних працівників, які здійснюють навчальну роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих «вікон»).

3.2.3. Визначати режим робочого часу науково-педагогічних працівників у межах 36-годинного робочого тижня з урахуванням виконання навчальної, організаційної, методичної, наукової робіт, передбачених індивідуальним планом.

3.2.4. Регулювати режим виконання навчальної роботи розкладом навчальних занять. Визначати обсяг навчальної роботи для кожного науково-педагогічного працівника безпосередньо навчальним закладом з урахуванням його кваліфікації та профілю кафедри в межах не більше 600 годин у навчальному році. Забезпечити прозорість розподілу навчального навантаження. У випадках тимчасової відсутності науково-педагогічних працівників здійснювати їх заміну на умовах погодинної оплати праці в обсязі до 240 годин на рік.

3.2.5. Здійснювати звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року.

3.2.6. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічними працівниками вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації комунальної форми власності.

3.2.7. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника (роботодавця) (крім наукових та науково-педагогічних працівників).

3.2.8. Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами та на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем (додаток № 1).

3.2.9. Встановлювати та надавати працівникам інші види оплачуваних відпусток (у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім’ї, батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих у іншій місцевості, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам тощо), зокрема головам виборних органів Профспілки, які працюють на громадських засадах, на умовах колективних договорів.

3.2.10. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам закладів освіти і науки, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.

3.2.11. Розширювати переліки категорій працівників, яким за бажанням може надаватися щорічна відпустка повної тривалості до закінчення 6-місячного терміну безперервної роботи в цій установі, організації на умовах колективного або трудового договорів.

3.2.12. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам закладів та установ освіти, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва.

3.2.13. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні та студенти яких стали переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських і студентських олімпіад, конкурсів, турнірів.

3.2.14. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці, зокрема педагогічних та науково-педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

3.2.15. Затверджувати кошториси, плани використання бюджетних коштів, штатний розпис, графіки відпусток, навчальне навантаження педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальних закладів разом з виборним профспілковим органом закладу.

3.2.16. Погоджувати з виборним профспілковим органом:

– запровадження змін, перегляд умов праці;

– час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву;

– внесення змін  та доповнень до статутів навчальних закладів з питань праці та соціально-економічних інтересів працівників та осіб, які навчаються;

– проведення атестації, тарифікації та інших соціально-економічних, правових питань (додаток №5).

3.2.17. Забезпечити організацію для вчителів, керівників установ і закладів освіти, працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти та методичних кабінетів (центрів) короткотермінові курси, семінари, конференції з питань законодавства про освіту, трудового законодавства.

3.2.18. Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2005 р. №297 щодо заборони вимагати від педагогічних працівників під час проходження ними атестації узагальнені матеріали їх педагогічного досвіду, інші матеріали, не передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

3.2.19. Забезпечити встановлення тижневого аудиторного навантаження для осіб, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра – не більше 30 годин, спеціаліста – 24 години, магістра – 18 годин відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

3.2.20. Вжити заходів для посилення організаційно-методичного забезпечення самостійної роботи студентів, підвищення наукового і методичного рівня навчальної літератури та дидактичних матеріалів.

3.2.21. Затверджувати посадові інструкції працівників закладів та установ освіти і науки їх керівниками за погодженням з профспілковими комітетами.

 

3.3.  Сторони Угоди домовилися:

3.3.1. Визнавати періоди, продовж яких в навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку з санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, їх робочим часом. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної, наукової робіт відповідно до наказу керівника закладу у порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.3.2. Залучення учителів, для проведення індивідуального навчання дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

3.3.3. Залучення працівників до роботи у вихідні дні  (олім­піади,  змагання,  чергування та інше) здійснюється тільки з дозволу виборного профспілкового органу (статті 71, 72 КЗпП України) за письмовим наказом з компенсацією надан­ням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

3.3.4. Вважати, що тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного  місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.

3.3.5.Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, що перебувають в іншій місцевості, повинно здійснюватися лише за згодою працівників.

3.3.6. Режим виконання організаційної, методичної, наукової роботи регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку вищого навчального закладу, планами науково-дослідних робіт, програмами, індивідуальними планами робіт. Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими локальними актами можна регулювати виконання зазначених видів робіт як безпосередньо у вищому навчальному закладі, так і за його межами.

3.3.7. Навчальне навантаження викладача визначається обсягом навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві, та вираженим в академічних (облікових) годинах.

3.3.8. Види навчальних занять, що входять до обов’язкового обсягу навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються кафедрою (предметною або цикловою комісією).

3.3.9. Мінімальний та максимальний обов’язковий обсяг навчального навантаження науково-педагогічних працівників в межах їх робочого часу встановлює вищий навчальний заклад з урахуванням виконання ними інших обов’язків (методичних, наукових, організаційних) у порядку, передбаченому його статутом та колективним договором.

У  коледжах (вищих навчальних закладах 1 і 2 рівнів акредитації) обсяг навчального навантаження викладачів визначається згідно з чинним законодавством.

3.3.10. Графік робочого часу науково-педагогічних працівників визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому вищим навчальним закладом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання. Забороняється відволікати науково-педагогічних працівників (викладачів) від проведення навчальних занять та контрольних заходів, передбачених розкладом.

3.3.11. У випадках виробничої необхідності у вищих навчальних закладах науково-педагогічний працівник може залучатися до проведення навчальних занять понад обов’язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, в межах свого робочого часу. Додаткова кількість облікових годин встановлюється вищим навчальним закладом і не може перевищувати 0,25 мінімального обов’язкового обсягу навчального навантаження.

Зміни в обов’язковому навчальному навантаженні викладача вносяться в його індивідуальний робочий план.

 

3.4. Обласна організація Профспілки вживе заходів щодо:

3.4.1.Забезпечення нормативними документами з питань трудового законодавства територіальних комітетів (рад) Профспілки, проведення навчання з питань законодавства про працю, застосування його норм у практичній роботі.

3.4.2. Організації громадського контролю за додержанням законодавства про працю в установах та закладах освіти.

3.4.3. Забезпечення співпраці з органами управління освітою з метою попередження порушень норм законодавства.

 

 1. Нормування і оплата праці

 

4.1. Управління освіти і науки зобов’язується:

4.1.1. Вживати заходів для дотримання в закладах освіти і науки законодавства про оплату праці.

4.1.2. Інформувати комітет обласної організації Профспілки про наявність інформаційних матеріалів МОН України, обласного управління освіти і науки з питань умов оплати праці та надавати можливість їх використання у роботі.

4.1.3. В межах своїх повноважень домагатися фінансування закладів освіти на рівні, що забезпечував би повну виплату працівникам, студентам заробітної плати, підвищень, стипендій, компенсаційних виплат тощо.

4.1.4. Забезпечити вирішення питання щодо визначення розмірів всіх видів додаткової оплати педагогічним та іншим працівникам за виконання ними додаткових робіт у відсотках від ставок заробітної плати (посадових окладів) у розмірах відповідно до чинного законодавства.

4.1.5. Доручити органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки здійснювати перегляд і введення нових умов та оплати праці з обов’язковим погодженням з виборними профспілковими органами (додаток №5).

4.1.6. Сприяти забезпеченню реалізацію положень Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року, що стосуються виплати 20-відсоткової надбавки, з метою підвищення престижності педагогічної праці, всім педагогічним працівникам.

4.1.7. Вжити заходів щодо:

– забезпечення виплати доплат педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів у розмірах, визначених ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту»;

– встановлення доплати за перевищення планової наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів вихователям, вчителям-логопедам (вчителям-дефектологам), музичним керівникам, інструкторам з фізкультури, помічникам вихователів дошкільних навчальних закладів (п.52 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти);

– здійснення доплат учителям загальноосвітніх навчальних закладів за керівництво методичними комісіями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»;

– здійснення доплат водіям автотранспортних засобів за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної ставки відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

 

4.2. Сторони Угоди домовилися:

4.2.1. Спільно з керівниками закладів освіти та профспілковими органами вживати заходів для спрямування бюджетних асигнувань на освіту та спеціальних коштів згідно з чинним законодавством, не допускати їх вилучення і використання не за призначенням, не зменшувати обсяг бюджетних коштів у разі одержання надходжень закладами освіти з інших джерел.

4.2.2. Включати до складу комісій з формування обласного, районних, міських та територіальних громад бюджетів галузі освіти представників профспілкових органів.

4.2.3. Забезпечити дотримання положень ст. 34 Закону України «Про вищу освіту» стосовно реалізації прав керівниками вищих навчальних закладів самостійно затверджувати структуру та штатні розписи навчальних закладів за умови попереднього погодження їх з профспілковими комітетами.

4.2.4. Вживати заходів для своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам закладів освіти і науки за період відпусток, а також поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

4.2.5. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та цієї угоди і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.

4.2.6. Проводити моніторинг та регулярно, не рідше одного разу на квартал, обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень угоди у сфері оплати праці та здійснювати заходи за фактами виявлених порушень.

4.2.7. Вжити заходів щодо:

– встановлення підвищеної оплати праці педагогічних та інших працівників навчальних закладів  за роботу з ВІЛ-інфікованими дітьми;

– недопущення дискримінації в оплаті праці працівників.

 

4.3. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки:

4.3.1. При встановленні вчителям, викладачам навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах.

4.3.2. Доводити до відома педагогічних працівників освіти і науки діючі і нові посадові оклади, ставки заробітної плати, доплати, надбавки і підвищення відповідно до діючого законодавства.

4.3.3. Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати вчителям, викладачам, іншим педагогічним працівникам. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.

4.3.4. Вживати заходів для забезпечення учителів, викладачів викладацькою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.

4.3.5. З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601 та  Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів. Затвердженого наказом Міністерства освіти  і науки України  від 14 грудня 2012 року № 1423, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:

– не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, за завідування якими встановлюється додаткова оплата;

– забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

4.3.6. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків з завідування відповідними навчальними кабінетами.

4.3.7. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами.

4.3.8. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

4.3.9. Забезпечити оплату праці відповідно до ст. 106 КЗпП України як за надурочну роботу в подвійному розмірі працівникам дошкільних навчальних закладів за роботу понад встановлену норму з причини невиходу на роботу змінника або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи.

4.3.10. Здійснювати оплату праці в галузі за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні у подвійному розмірі. На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому надавати інший день відпочинку.

4.3.11. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і угод.

4.3.12. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, з дотриманням положень ст. 24 Закону України «Про оплату праці». Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначати в колективних договорах за погодженням з виборним профспілковим органом, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

4.3.13. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні.

4.3.14. Забезпечувати компенсацію втрати частини заробітної плати через порушення термінів її виплати згідно з чинним законодавством.

4.3.15. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників, та осіб, які навчаються,  відповідно до чинного законодавства у зв’язку із зростанням цін і тарифів на споживчі товари та послуги. Забезпечити виплату доплат, надбавок, премій працівникам у розмірах, визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів». Не допускати зменшення або скасування стимулюючих виплат, надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах.

4.3.16. Передбачити в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних, педагогічних, науково-педагогічних працівників у розмірі не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

4.3.17. Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, нагороджених знаком «Відмінник освіти України», а також переможців конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року».

4.3.18. Забезпечувати оплату праці працівників закладів та установ освіти і науки за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників у повному розмірі.

4.3.19. Забезпечити встановлення надбавок педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» в максимальному розмірі.

4.3.20. Забезпечити підвищення кваліфікації учителів початкових класів з іноземної мови, інформатики, які не є фахівцями з цих предметів.

4.3.21. Передбачати відповідні зобов’язання з оплати праці в колективних договорах, угодах.

 

4.4. Обласна організація зобов’язується:

4.4.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням в установах та організаціях галузі освіти законодавства про працю, зокрема за виконанням договірних гарантій з оплати праці та термінів її виплати.

4.4.2. Забезпечувати взаємодію з органами виконавчої влади, органами державного нагляду для вирішення питань, пов’язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі оплату праці.

4.4.3. Надавати консультації та правову допомогу працівникам – членам Профспілки щодо захисту їх прав з питань оплати праці та представляти їх інтереси у комісіях з питань трудових спорів та судах.

4.4.4. Забезпечити систематичний аналіз і оцінку стану реалізації законодавства з питань оплати праці, підготовку пропозицій щодо удосконалення цієї роботи.

4.4.5. Інформувати управління освіти і науки про випадки порушення законодавства в окремих установах, організаціях для вжиття необхідних заходів.

4.4.6. Забезпечити інформування органів Державного нагляду за додержанням законодавства про працю та департамент соціального захисту ОДА стосовно фактів порушень термінів виплати заробітної плати та відповідних зобов’язань за колективними договорами, угодами.

4.4.7. Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників – членів Профспілки до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань.

4.4.8. Координувати діяльність профорганів щодо здійснення контролю за проведенням індексації грошових доходів працівників, осіб, які навчаються),  у зв’язку із змінами цін на споживчі товари та послуги, компенсації втрат частини заробітної плати, пов’язаних із порушенням термінів її виплати.

 

 1. Охорона праці та здоров’я

 

5.1. Управління освіти і науки зобов’язується:

5.1.1. Забезпечити виконання керівниками закладів освіти і науки вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001 року та виконання вимог, передбачених Законом України «Про охорону праці».

5.1.2. Щорічно заслуховувати на засіданні колегії управління за участю представників обласної організації Профспілки питання створення належних умов, безпеки праці і навчання та вжиття заходів щодо попередження травматизму і професійної захворюваності.

5.1.3. Добиватися введення в органах управління освітою посад спеціалістів служби охорони праці (безпеки життєдіяльності) відповідно до вимог ст.15 Закону України “Про охорону праці” та Типового положення про службу охорони праці.

5.1.4. Проводити один раз на три  роки навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, радіаційна безпека тощо) посадових осіб, спеціалістів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, працівників галузі відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах освіти.

5.1.5. Забезпечувати виділення коштів на проведення профілактичних заходів з охорони праці в кошторисах закладів освіти, що фінансуються з обласного бюджету, в обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до положень ст. 19 Закону України «Про охорону праці».

5.1.6. Забезпечити заклади освіти нормативно-правовими актами з охорони праці.

5.1.7. Забезпечити розробку і виконання закладами освіти комплексу заходів з стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища та профілактики травматизму, а також контроль за їх виконанням.

5.1.8. Домагатися від органів управління освітою:

– забезпечити перевірку відповідними органами технічного стану будівель і споруд закладів освіти з метою запобігання аварій на них за необхідності організувати проведення капітального ремонту або будівництво нових приміщень;

– здійснювати аналіз умов праці, нещасних випадків, що сталися на виробництві за основними факторами та причинами, і доводити відповідні дані до закладів освіти, обласної профспілкової організації, осіб, що навчаються, відповідно до вимог чинного законодавства;

– створення та забезпечення роботи галузевих кабінетів з охорони праці відповідно до Рекомендацій щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджених Держгірпромнаглядом 16 січня 2008 року.

5.1.9. Розробити Комплексний план поліпшення стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища та профілактики травматизму в навчальних закладах, установах на 2016 – 2020 роки та забезпечити контроль за його виконанням.

5.1.10. Забезпечити контроль за своєчасним проведенням безоплатно первинних та періодичних медичних оглядів працівників навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі освіти з необхідними лабораторними дослідженнями згідно зі ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

 

5.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки, виборним профспілковим органам:

5.2.1. Враховувати підчас розробки та укладання колективних договорів спільні рекомендації органів управління і профспілкових органів щодо змісту розділу «Охорона праці».

5.2.2. Забезпечити фінансування атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства та розробити за їх результатами заходи щодо покращення умов праці, включивши їх в колективні договори.

5.2.3. Включати в колективні договори закладів освіти і науки зобов’язання щодо:

– забезпечення працюючих в шкідливих умовах відповідними пільгами і компенсаціями (лікувально-профілактичне харчування, молоко тощо);

 • видачі спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, миючих та знешкоджувальних засобів;
 • здійснення доплат працівникам закладів освіти і науки за роботу в шкідливих і важких умовах праці (додаток №2);
 • надання щорічних додаткових відпусток за роботу у шкідливих і важких умовах праці (додаток №3);
 • надання щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці (додаток №4).

5.2.4. Передбачати в кошторисах навчальних закладів необхідні видатки для фінансування профілактичних заходів з охорони праці відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці», в тому числі для проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови Кабміну від 1 серпня 1992 року № 442.

5.2.5. Передбачати в штатних розписах навчальних закладів та установ освіти з кількістю працюючих 50 і більше осіб посаду спеціаліста служби охорони праці відповідно до норм ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року.

5.2.6. Розробити і забезпечити виконання заходів щодо подальшої безпечної експлуатації виробничих будівель і споруд, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, інших засобів виробництва, які не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці.

5.2.7. Вивести із експлуатації аварійні приміщення будівель та домогтися виведення котелень з підвальних приміщень.

5.2.8. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

5.2.9. Забезпечити проведення Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу охорони праці в установах, закладах освіти відповідно до Положення, затвердженого постановою колегії  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України Протокол №1/6-22 від 23.01.2013, Протокол № П-18-3 від 10.12.2012.

5.2.10. Розробити заходи, спрямовані на оснащення закладів освіти автономними міні-котельнями, впровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення функціонування систем водо-, енерго-, теплопостачання та інженерних мереж.

5.2.11.      Забезпечувати безперешкодний доступ представників Профспілки з питань охорони праці, технічних інспекторів праці Профспілки до навчальних закладів, установ, підприємств, організацій галузі освіти відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про охорону праці», ст. 259 Кодексу законів про працю України, ст. 21, 38 (пункт 12) Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 

5.3. Сторони Угоди:

5.3.1. Сприятимуть виділенню коштів з бюджетів усіх рівнів в обсязі не менше як 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці».

5.3.2. Забезпечать контроль:

– за виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів з охорони праці;

– за реалізацією заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами, угодами в закладах освіти і науки, за безпечною експлуатацією будівель і споруд установ і закладів освіти та науки, якістю проведення технічної інвентаризації, планового попереджувального ремонту.

5.3.3. Вживати заходів для включення дітей працівників освіти до категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки з метою організації та забезпечення їхнього оздоровлення.

 

5.4. Обласна організація Профспілки зобов’язується:

5.4.1. Забезпечити спільно з членськими організаціями обласної організації Профспілки громадський контроль за додержанням передбачених нормативними актами з питань охорони праці вимог щодо поліпшення умов, безпеки  праці та навчання, створення  належного виробничого побуту, виконання заходів колективного та індивідуального захисту, відповідно до положень колективних договорів, угод.

5.4.2. Організувати навчання профспілкового активу з питань підвищення рівня громадського контролю за виконанням керівниками закладів і установ освіти вимог законодавства та нормативних актів з охорони праці.

5.4.3. Забезпечить участь представників Профспілки у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов’язаних з профілактикою ушкодження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

5.4.4. Сприятиме здійсненню відповідних заходів в ході щорічного проведення Всесвітнього Дня охорони праці.

5.4.5. Сприятиме своєчасним і повним відшкодуванням шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до законодавства.

5.4.6. Забезпечити контроль за своєчасною і повною виплатою допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітності і пологах при народженні дитини та інших соціальних виплат згідно з чинним законодавством.

5.4.7. Забезпечить профспілкові організації нормативними документами з питань охорони праці.

 

 1. Соціальні гарантії, пільги, компенсації

 

6.1. Управління освіти і науки зобов’язується:

6.1.1. Домагатися безумовного забезпечення педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам галузі, а також особам, які навчаються, гарантій, передбачених чинним законодавством.

6.1.2. Сприяти вирішенню питань щодо регулярного безоплатного підвезення у сільській місцевості до місця роботи і додому педагогічних працівників.

6.1.3. Вживати заходів для забезпечення пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів усіх форм власності та учнів професійно-технічних навчальних закладів упродовж календарного року.

6.1.4. Вжити заходів для поліпшення житлового забезпечення педагогічних, науково-педагогічних працівників та пільгового кредитування спорудження ними житла. Запровадити ефективний механізм забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, у тому числі молодих спеціалістів за програмами соціального житла.

6.1.5. Вживати заходів для поліпшення якості організації спортивно-масових заходів із студентами в позанавчальний час та в гуртожитках шляхом створення й активізації роботи спортивних клубів у вищих навчальних закладах.

6.1.6. Вживати заходів, спрямованих на створення та обладнання в студентських та учнівських гуртожитках кімнат для самопідготовки, відпочинку, занять фізкультурою і спортом, пральних кімнат тощо, відповідно до Державних будівельних норм України від 18 травня 2005 року.

6.1.7. З метою реалізації вимог ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» при затвердженні установам, закладам освіти, кошторисів доходів та видатків, планів використання бюджетних коштів, передбачати щорічно відповідні кошти за кодом економічної класифікації 1135 відповідно до наказу Державного казначейства України, Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333.

 

6.2. Сторони Угоди домовилися:

6.2.1. Вживати заходів для забезпечення дотримання чинного законодавства:

– у сфері трудових відносин;

– при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти;

– молодим спеціалістам у разі переїзду їх у іншу місцевість після закінчення навчального закладу, аспірантури.

6.2.2. Розробити спільні заходи щодо забезпечення реалізації законних прав та інтересів працівників освіти та осіб, які навчаються,  у сфері духовного, культурно-освітнього та фізичного розвитку, підтримки провідних творчих колективів та аматорських спортивних команд, організації відпочинку і дозвілля.

6.2.3. Організовувати проведення галузевих спартакіад, змагань, турнірів, зльотів, фестивалів та конкурсів, інших культурно-масових та спортивних заходів  серед працівників освіти та молоді, яка навчається.

6.2.4. Сприяти залученню освітянських колективів до участі у місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності.

6.2.5. Домагатися фінансового забезпечення реалізації статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в частині відрахування навчальними закладами, установами освіти і науки профспілковим організаціям коштів на проведення в трудових колективах культурно-масової та оздоровчої роботи, раціонального їх використання.

6.2.6. Вживати заходів для встановлення виплат стипендіального фонду, необхідних для надання студентам матеріальної допомоги і преміювання відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про вищу освіту».

6.2.7. Забезпечити виділення коштів для реалізації програм оздоровлення освітян,  а також дітей працівників освіти в літній та канікулярний періоди.

 

6.3. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки:

6.3.1. Забезпечити надання відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту»:

– педагогічним працівникам, в тому числі вищих навчальних закладів, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток педагогічним та науково-педагогічним працівникам у розмірі одного посадового окладу;

– педагогічним працівникам, в тому числі вищих навчальних закладів, надбавок за вислугу років.

6.3.2. Забезпечити надання всім категоріям працівників, включаючи педагогічних і науково-педагогічних, матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 року.

6.3.3.Забезпечити:

– оплату простою працівникам, в тому числі педагогічним, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше заробітної плати, встановленої при тарифікації (п.77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти);

– оплату праці вчителів, вихователів, у тому числі груп продовженого дня, музичних керівників, викладачів, інших педагогічних працівників навчальних закладів у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

6.3.4. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних коштів відповідно до п. 5 ст. 57 Закону України «Про освіту».

6.3.5. Надавати при виході на пенсію допомогу:

– науково-педагогічним працівникам – у розмірі шести посадових окладів з урахуванням надбавок, доплат;

– педагогічним працівникам – у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) на умовах колективних договорів.

6.3.6. Вживати заходів, спрямованих на:

– виконання регіональних програм забезпечення житлом педагогічних і науково-педагогічних працівників;

– безумовне дотримання чинного законодавства щодо забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа безоплатним житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм;

– забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення педагогічних працівників до місця роботи і додому.

6.3.7. Забезпечувати компенсацію працівникам вартості бланків особистих медичних книжок та витратних матеріалів для проведення лабораторних досліджень на умовах колективних договорів.

6.3.8. При укладенні колективних договорів передбачати норми щодо соціального захисту ветеранів праці.

6.3.9. Відраховувати профспілковим комітетам відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

6.3.10. Спрямовувати на заохочення учнів, студентів, аспірантів, докторантів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій роботі, надання їм матеріальної допомоги та преміювання не менше як 10 відсотків коштів стипендіального фонду, передбаченого кошторисом навчального закладу.

6.3.11. Встановлювати для студентів граничний розмір плати за проживання, в тому числі житлово-комунальні послуги, в гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності – 40 відсотків (з урахуванням ПДВ) розміру академічної стипендії.

6.3.12. Сприяти оформленню необхідних документів для отримання  студентами та учнями, які проживають у гуртожитках, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

 

6.4. Обласна організація Профспілки зобов’язується:

6.4.1. Вжити заходів для активізації діяльності територіальних органів Профспілки з метою безумовного забезпечення соціальних гарантій, пільг та компенсацій, передбачених Угодою.

6.4.2. Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи в первинних профспілкових організаціях щодо трудових прав, пенсійного забезпечення працівників галузі, соціального страхування, надавати членам Профспілки відповідну безкоштовну правову допомогу.

 

 1. Розвиток соціального партнерства

 

7.1. Сторони Угоди домовилися про наступне з метою подальшого розвитку соціального партнерства:

7.1.1. Враховувати позицію іншої сторони при розгляді та поданні до органів місцевої виконавчої  влади проектів нормативно-правових актів, які стосуються трудових відносин або соціального захисту працівників галузі та осіб, які навчаються.

7.1.2. Сприяти:

– укладенню колективних договорів в усіх закладах освіти і науки, на які поширюється дія Угоди;

– впровадженню та поширенню практики проведення попередньої експертизи проектів колективних договорів щодо їх відповідності нормам законодавства, Генеральної, Галузевої та цієї угод;

– укладенню галузевих угод на територіальному рівні.

7.1.3. Представники органів управління освітою, керівники закладів освіти і науки на запрошення профспілкових органів братимуть участь в заходах Профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав працівників та осіб, які навчаються.

7.1.4. Рекомендувати виборним органам профспілкових організацій студентів при укладенні колективних договорів та угод у вищих навчальних закладах вносити пропозиції з питань соціально-економічного захисту осіб, які навчаються.

7.1.5. Погоджувати з виборними органами профспілкових організацій студентів питання:

– поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

– відрахування студентів (членів Профспілки) з вищого навчального закладу;

– затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

– призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування тощо.

 

7.2. Органи управління освітою, керівники закладів освіти і науки:

7.2.1. Забезпечать відповідне погодження з виборними органами Профспілки нормативних актів, які стосуються прав та інтересів працівників та осіб, які навчаються),  у сфері трудових, соціально-економічних відносин.

7.2.2. Надаватимуть відповідним комітетам Профспілки інформацію щодо соціально-економічного розвитку галузі, стану фінансування закладів та виплати заробітної плати і стипендії, результатів їх діяльності, реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, осіб, які навчаються.

7.2.3. Сприятимуть профспілковим органам у забезпеченні навчання учасників колективних переговорів на всіх рівнях, проведенні з цією метою семінарів, конференцій, спеціальних навчальних курсів, фінансуванні відповідних заходів.

7.2.4. Сторони угоди спрямовуватимуть діяльність органів управління освітою, керівників закладів освіти і науки, виборних органів Профспілки на виконання зобов’язань за Угодою.

 

 1. Сприяння роботі обласної організації Профспілки з питань соціально-економічного захисту працівників освіти, осіб, які навчаються, підвищення ефективності діяльності виборних профспілкових органів.
 • 1. Управління освіти і науки зобов’язується:
 • 1.1. Забезпечувати в закладах освіти, науки права та гарантії діяльності організаційних ланок обласної організації Профспілки, відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», актів Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці.
 • 1.2. Не допускати втручання керівників закладів установ і організацій освіти і науки у статутну діяльність організаційних ланок обласної організації Профспілки, передбачену чинним законодавством.
 • 1.3. Вводити до складу колегії управління освіти і науки представників комітету обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України та рекомендувати органам управління освітою районів, міст та об’єднаних територіальних громад:
 • – активізувати співпрацю з профспілковими організаціями з усіх питань забезпечення належного статусу педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення рівня соціально-економічного захисту працівників освіти та осіб, які навчаються;
 • – вводити до складу колегій, атестаційних комісій, робочих та дорадчих органів представників виборних профспілкових органів;
 • – утримуватися від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання у статутну діяльність Профспілки;
 • – створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до закладів освіти і науки, органів виконавчої влади, до компетенції яких відносяться питання прийняття рішень з порушених питань у сфері соціально-трудових відносин;
 • – не допускати звільнення представників профспілкових органів без згоди Сторін.
 • 1.4. Забезпечувати в закладах освіти і науки безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків згідно з особистими заявами членів Профспілки працівників освіти і науки України з подальшим їх перерахуванням на рахунки відповідних профспілкових органів або транзитні рахунки профспілкових органів не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам та стипендії студентам, іншим особам, які навчаються.
 • 1.5. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації.
 • 1.6. Вивчити можливість включення в програму курсу «Людина і суспільство» тем профспілкових уроків для старшокласників. Забезпечувати проведення профспілкових уроків для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з метою здобуття знань про місце і роль профспілок в сучасному суспільстві та підготовки молоді до трудового життя.
 • 1.7. Сприяти наданню у безоплатне користування профспілковим комітетам навчальних закладів та установ освіти, територіальним комітетам і радам Профспілки приміщень з усім необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною, зв’язком (в т. ч. електронна пошта, Internet) для взаємного обміну інформацією.
 • 2. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки:
 • 2.1. Забезпечувати вільний вхід до закладів та установ освіти і науки представників Профспілки працівників освіти і науки України їх доступ до робочих місць, місць зібрання членів Профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками і студентами, іншими особами, які навчаються.
 • 2.2. Поширювати пільги і винагороди, що застосовуються в закладі, на штатних профспілкових працівників згідно з колективними договорами.
 • 2.3. Встановлювати головам профспілкових організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, щорічну винагороду в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за активну і сумлінну працю із захисту прав та інтересів працівників.
 • 2.4. Врахувати, що при укладенні колективних договорів та угод внесення пропозицій з питань соціально-економічних прав та інтересів студентської молоді покладається на профспілкові комітети студентів.
 • 2.5. Долучати представників профспілкових організацій до роботи в дорадчих та робочих органах.
 • 2.6. Надати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж три години на тиждень.
 • 2.7. Надавати працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця на час профспілкового навчання.
 • 2.8. Сторони Угоди не рідше двох разів на рік проводять консультативні зустрічі щодо питань реформування освітнього законодавства, соціально-економічного розвитку галузі, стану фінансування закладів, заборгованості із виплати заробітної плати і стипендії, реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників і осіб, які навчаються тощо.
 • 3. Обласна організація Профспілки зобов’язується:

8.3.1. Посилити роз’яснювальну роботу щодо діяльності обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України в цілому, їх виборних органів щодо захисту членів Профспілки шляхом підвищення ролі профспілкових зборів, активізації роботи постійних комісій профспілкових органів, інформування членів Профспілки.

8.3.2. Своєчасно доводити до відома профспілкових органів зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти, науки та осіб, які навчаються.

8.3.3. Спрямувати роботу профспілкових органів на організацію контролю за своєчасним  введенням  в  дію  нормативних  документів  з  питань  трудових  відносин, умов, нормування праці, розподілу навчального навантаження, додержанням в закладах освіти і науки трудового законодавства.

8.3.4. Проводити роз’яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників та  осіб, які навчаються,  а  також  методів  і  форм  їх  захисту  через  ЗМІ,  безпосередньо  в  трудових та студентських і учнівських колективах.

8.3.5. Посилити відповідальність керівників виборних профспілкових органів стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів Профспілки.

8.3.6. Сприяти реалізації прав профспілкових органів, передбачених ст. 45 КЗпП України, щодо висунення вимог власникам або уповноваженим ними органам про розірвання трудового договору (контракту) з керівником закладу освіти, якщо він порушує законодавство про працю та професійні спілки, колективні договори та угоди.

8.3.7. Домагатися від виборних профспілкових органів ініціювання переговорів щодо укладення угод, колективних договорів.

8.3.8. Організувати надання допомоги виборним профспілковим органам у проведенні колдоговірної компанії з метою забезпечення:

 • відповідності законодавству норм колективних договорів, зокрема з питань оплати праці, режиму роботи, охорони праці, надання відпусток, житлово-побутового забезпечення, оздоровлення, відпочинку тощо;
 • відповідальності сторін за невиконання умов колективних договорів;
 • вирішення через колективні договори питань, не врегульованих чинним законодавством.

8.3.9. Налагодити співпрацю виборних профспілкових органів з Державною інспекцією праці з метою забезпечення контролю за дотриманням чинного трудового законодавства.

8.3.10. Сприяти поширенню практики представлення виборними профспілковими органами інтересів членів Профспілки при розгляді їх трудових спорів в комісіях по трудових спорах, судах.

8.3.11. Інформувати управління освіти і науки облдержадміністрації про факти порушення гарантій та прав діяльності профспілкових організацій в закладах освіти і науки з метою вжиття відповідних заходів.

 

 1. Контроль за виконанням Угоди та відповідальність сторін
 • 1. Контроль за виконанням Угоди здійснюється спільною комісією Сторін (додаток №6).
 • 2. Сторони забезпечують контроль за виконанням Обласної галузевої угоди, колективних договорів і угод на місцях. Проводять щорічний аналіз і узагальнюють хід виконання Угоди, в разі невиконання окремих положень здійснюють додаткові заходи щодо їх реалізації.
 • 3. угода підписана у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

    ДОДАТОК №1

                                                                                                 до Угоди між управлінням освіти і науки

облдержадміністрації та обласною

організацією Профспілки працівників освіти і

науки України на 2016-2020 роки

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і

науки України, яким може надаватися додаткова відпустка

 

Керівники установ і організацій, їх заступники та помічники.

Керівники структурних підрозділів установ і організацій та їх заступники.

Директори обсерваторій, ботанічних садів, студентських міс­течок, спортивних споруд та їх заступники.

Головні спеціалісти (інженери, конструктори, енергетики, ме­ханіки, технологи, економісти, арбітри та інші) та їх заступники.

Провідні спеціалісти (інженери, конструктори, технологи, проектувальники, електронщики, програмісти, архітектори, мате­матики, художники-конструктори (дизайнери), економісти, юрис­консульти, психологи, соціологи, бухгалтери, бухгалтери – реві­зори та інші).

Спеціалісти: (інженери, конструктори, технологи, проектува­льники, механіки, енергетики, електронники, програмісти та ін­ші), архітектори, математики, художники-конструктори (дизайне­ри), економісти, економісти-статистики, юрисконсульти, психо­логи, соціологи, бухгалтери, бухгалтери-ревізори, статисти-дослідники); старші лаборанти; лаборанти, виробники робіт, на­чальники дільниць, майстри, контрольні майстри дільниць елект­ронно-обчислювальних машин, оператори електронно-обчислю­вальних машин, оператори комп’ютерного набору, інструктори, адміністратори, бібліотекарі, бібліографи, екскурсоводи, ветлікарі, ветфельдшери, вихователі гуртожитків, помічники виховате­лів, кухарі та інші.

Перекладачі-дактилологи, перекладачі, перекладачі-секретарі сліпих викладачів (вчителів), художники-оформлювачі, читці, ле­ктори.

Техніки всіх спеціальностей.

Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу), гурто­житку, друкарського бюро, камери схову, бюро перепусток, копі­ювально-розмножувального бюро, фонотеки, фотолабораторії, експедиції, господарства, архіву, приймального пункту в навча­льно-виробничих майстернях, які надають послуги населенню.

Старші: товарознавці, касири, касири-інкасатори, інспектори, табельники, диспетчери, архіваріуси, діловоди, машиністки.

Шеф-кухарі.

Секретарі, секретарі-стенографістки, стенографістки, секретарі-друкарки, секретарі учбових (учбово-методичних) відділів (ча­стин), інспектори, інспектори учбових (учбово-методичних) від­ділів, товарознавці, експедитори, касири, інкасатори, агенти з по­стачання, агенти-експедитори, експедитори, діловоди, архіваріу­си, табельники, копіювальники, креслярі, обліковці, рахівники, калькулятори, старші комірники, комірники (за відсутністю заві­дувачів складами), друкарки, диспетчери, диспетчери факульте­тів, оператори диспетчерської служби, коменданти, чергові гур­тожитків, паспортисти, нормувальники, евакуатори.

Головні редактори, редактори, літературні співробітники, ко­респонденти, старші коректори, коректори.

Головні режисери, режисери, помічники режисерів, кіноопе­ратори, їх помічники, диригенти, хормейстери, балетмейстери, акомпаніатори, завідувачі костюмерними.

Агрономи, садівники, квітникарі, бджолярі, ентомологи, ден­дрологи, зоологи, лісники.

Лікарі, середній та молодший медичний персонал установ і закладів освіти.

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК №2

                                                                                                 до Угоди між управлінням освіти і науки

облдержадміністрації та обласною

організацією Профспілки працівників освіти і

науки України на 2016-2020 роки

 

ПЕРЕЛІК

робіт з важкими і шкідливими умовами праці,

при виконанні яких здійснюється підвищена оплата

 

 1. Види робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати в розмірі до 12 відсотків.

1.24. Нанесення на поверхні штукатурного розчину вручну, зати­рання поверхні вручну.

1.149. Догляд за тваринами (чищення, миття і прибирання гною).

1.150. Роботи, пов’язані з топленням шуруванням, очищенням печей від золи і шлаку.

1.151. Прання, сушіння і прасування спецодягу.

1.152. Роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитер­ських і паро-масляних печей та інших апаратів для смаження і випікання.

1.156. Роботи з прання білизни вручну з використанням миючих і дезінфікуючих засобів.

1.157. Роботи по догляду за дітьми за відсутності водопроводу, каналізації, з організації режиму харчування за відсутності засо­бів малої механізації.

1.158. Всі види робіт, виконувані у навчально-виховних устано­вах при переведенні їх на особливий санітарно-епідеміологічний режим роботи.

1.159. Роботи з хлорування води, з виготовленням дезінфікуючих розчинів, а також з їх використанням.

1.163. Обслуговування котельних установок, що працюють на вугіллі і мазуті, каналізаційних колодязів і мереж.

1.164. Робота за дисплеями ЕОМ.

1.178. Забезпечення і проведення занять у критих плавальних басей­нах.

1.182. Роботи на висоті 1,5 м і більше над поверхнею землі (підлоги).

 

 

ДОДАТОК №3

                                                                                                 до Угоди між управлінням освіти і науки

облдержадміністрації та обласною

організацією Профспілки працівників освіти і

науки України на 2016-2020 роки

 

СПИСОК

виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року № 679)_

Номер позиції  

 

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади

Максимальна тривалість щорічної дода­ткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими  умовами праці, календарних днів

 

XXX. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Пральні
 24. Оператор пральних машин, зайнятий:

Пранням брудної білизни та спецодягу

на інших роботах

 

7

4

XXXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ В УСІХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРСТВА
Малярні роботи, робітники
777.  

Кухар, який працює біля плити

 

4

886. Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий видаленням шлаку та золи з топок та бункерів, зольних камер та сушильних печей, з парових та водогрійних котлів виробничих та комунальних котельних та піддувал газогенераторів, а також з колосникових решіток, топок, котлів та піддувал паровозів, що працюють на твердому мінеральному та торфовому паливі:

–          ручним способом

–          механічним способом

 

 

 

 

 

7

4

887. Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий обслугову­ванням парових та водогрійних котлів, що працю­ють на твердому мінеральному та торфовому паливі, під час їх завантаження:

–          ручним способом

–          механізованим способом

 

 

 

7

4

1114  

Опалювач, зайнятий опаленням печей дров’яним па­ливом

 

4

 

1115 Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання, чистильник вентиляційних установок, зайняті очищенням трубопроводів, циклонів для пилоуловлювання, фільтрів та камер вентиляційних систем  

7

2204 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виро­бництва, тракторист, машиніст бульдозера 4

 

 

 

ДОДАТОК  № 4

                                                                                                 до Угоди між управлінням освіти і науки

облдержадміністрації та обласною

організацією Профспілки працівників освіти і

науки України на 2016-2020 роки

 

СПИСОК

виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуаль­ним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та. умовах підвищеного ри­зику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року № 679)

Номер позиції  

 

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади

Максимальна тривалість   щорі­чної    додаткової відпустки за ро­боту   із  шкідли­вими і важкими умовами    праці, календарних днів

XVI. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДПОЧИНКУ, РОЗВАГ, КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

ДІЯЛЬНІСТЬ ТРЕНЕРІВ І СПОРТИВНИХ ВИКЛАДАЧІВ
335. Тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної (спортивно-технічної) школи, спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резер­ву, спеціалізованої дитячо-юнацької (спортивно-технічної) школи та училища олімпійського резерву 18
XVII. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
ДИТЯЧІ ПСИХІАТРИЧНІ (ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІ) ЛІКУВАЛЬ­НО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАКЛАДИ ТА УСТАНОВИ, ВІДДІЛЕННЯ, ПАЛАТИ ТА КАБІНЕТИ (КРІМ ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ БЕЗ ПОРУШЕННЯ ПСИХІКИ); УСТАНОВИ, ВІДДІЛЕННЯ: СОЦІАЛЬ­НОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ШКОЛИ (КЛАСИ), ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ (КЛАСИ), ДИТЯЧІ БУДИНКИ (ГРУПИ), ДИТЯЧІ БУ-ДИНКИ-ІНТЕРНАТИ (ГРУПИ), ДИТЯЧІ САДКИ (ГРУПИ), ЯСЛА-САДКИ (ГРУПИ), ЯСЛА (ГРУПИ) ТА БУДИНКИ ДИТИНИ (ГРУ­ПИ) ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕН-НЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ. ДИТЯЧІ БУДИНКИ-ІНТЕРНАТИ ДЛЯ СЛІПИХ ТА ГЛУХОНІМИХ ДІТЕЙ
Працівники, які безпосередньо зайняті обслуговуванням хворих в установах та підрозділах (у тому числі у лікувально-трудових майс­тернях та підсобних сільських господарствах)
335.  

Кастелянка

 

7

339.  

Майстер  лікувально-виробничих  (трудових) майстерень

 

25

441. Персонал медичний молодший та обслуговую­чий персонал (сестра медична молодша з до­гляду за хворими, санітарка, буфетник, робіт­ник з обслуговування лазні, нянька, помічник вихователя, прибиральник виробничих примі­щень)  

25

442  

Персонал медичний середній (крім лаборанта)

 

25

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА­СЕЛЕННЯ ТА ОСВІТИ
1132 Лікар, який працює в закладах охорони здо­ров’я, освіти, соціального забезпечення та бу­динку відпочинку  

7

1133  

Молодші спеціалісти медичних установ охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення

 

7

1134-а  

Нянька в дитячих садках та ясельних групах ясел-садків

 

7

1137.  

Сестра-господиня, яка працює у радонолікарні

 

4

1138.  

Сестра медична з дієтичного харчування та працівник молочної кухні, які працюють біля печі та автоклавів

 

7

 

XXII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ЗА ВСІМА ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА

ІНШІ ВИДИ ВИРОБНИЦТВ
331.  

Друкарка, яка працює на друкарській машинці

 

4

334. Комірник, зайнятий роботою у спеціалізова­них матеріальних складах (коморах):

–          хімікатів

–          ртуті та забрудненого ртуттю спецодягу

 

4

7

443.  

Оператор електронно-обчислювальних машин

 

4

660.  

Прибиральник службових приміщень, зайня­тий прибиранням загальних убиралень та сан­вузлів

 

4

772.  

Слюсар-сантсхнік, зайнятий на роботах в гро­мадських туалетах

 

4

773. Слюсар-сантсхнік, зайнятий ремонтом, нагля­дом та обслуговуванням внутрішньобудовної каналізації, водопроводу  

4

774.  

Стенографістка

 

7

 

 

 

ДОДАТОК №5

                                                                                                             до Угоди між управлінням освіти і науки

облдержадміністрації та обласною

організацією Профспілки працівників освіти і

науки України на 2016-2020 роки

 

ПЕРЕЛІК

питань соціально-економічного і трудового

характеру, що погоджуються керівниками закладів освіти з виборними профспілковими органами

 

№№

пп

Питання і документи

Підстава
1 Правила внутрішнього трудового розпорядку Ст.142 КЗп П України
2 Попередній та остаточний розподіл навчального навантаження ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

п.63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

3

Розклад уроків

ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

п.21 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку

4 Графіки робочого дня і змінності техперсоналу п.21 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку
5 Залучення працівників у вийняткових випадках до роботи у святкові, вихідні дні та до надурочних робіт ст.71 КЗпП України
6 Графіки відпусток ст.10 Закону України  “Про відпустки”, ст.79 КЗпП України, п.27 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку
7 Прийом на роботу неповнолітніх ст.188 КЗпП України
8 Представник виборного профспілкового органу в складі атестаційної комісії. Типове Положення про атестацію педпрацівників України
9 Звільнення працівників за ініціативою адміністрації з підстав, передбачених п.1 (крім ліквідації організації) пп.2-5-7 ст.40, п.п.2,3 ст.41 КЗпП України ,

тобто при:

п.1 ст. 40 – скороченні штатів, реорганізації;

п.2 ст.40 – невідповідності посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, або стану здоров”я;

п.3 ст.40 – систематичного невиконання без поважних причин посадових обов”язків

п.4 ст. 40 – прогули без поважних при чин;

п.5 ст.40 – нез’явленні на роботу більше 4-х місяців внаслідок хвороби (крім особливого списку)

п.7 ст.40 – появі на роботі в нетверезому стані;

п.2 ст.41 – винних діях при обслуговуванні матеріальних цінностей, якщо вони дають підстави для втрати довір”я

п.3 ст.41 –аморальному вчинку, несумісному з виховними функціями

ст.43 КЗпП України
10 Накладання дисциплінарних стягнень на членів профкому (на голову профкому погодження районного профспілкового органу)  

ст.252 КЗпП України

11 Заходи з охорони праці та техніки безпеки ст.161 КЗпП України
12

Тарифікаційні списки

п.4 Інструкції про порядок обчислення з/плати працівників освіти
13 Перелік працівників із числа адміністративно-господарського, навчально-допоміжного персоналу, які мають право на підвищення посадових окладів п.31 Інструкції (на 15-25%)
14 Доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт п.52 Інструкції
15 Положення про щорічну винагороду, преміювання, розміри матеріальної допомоги та премій працівникам та керівникам установ постанова КМУ №1298 від 30.08.02,

ст. ст. 97, 144. КЗпП України, п.53 Інструкції

16

 

 

17

 

18

 

19

 

 

20

Перелік робіт, на які встановлюються доплата за важкі і несприятливі умови праці, атестація робочих місць, розміри доплат за видами робіт

Доплати педагогічним працівникам за окремі види робіт.

Надання відпусток педагогам у робочий час ( в окремих випадках)

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників виборних профспілкових органів.

Інші питання, передбачені діючим законодавством.

 

Додаток №9 до Інструкції

 

 

п.п. 40, 41, 42, 44 Інструкції

 

ст. 11 Закону України “про відпустки”

 

ст. 252 КЗпП України, ст. 41 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

ст. 38 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК №6

                                                                                                 до Угоди між управлінням освіти і науки

облдержадміністрації та обласною

організацією Профспілки працівників освіти і

науки України на 2016-2020 роки

СПИСОК

членів узгоджувальної комісії для ведення переговорів при укладанні та здійснення контролю за Угодою, що підписали сторони

 

 

Від управління освіти і науки облдержадміністрації Від обласної

організації Профспілки

 

ЛИПОВЕЦЬКА Ольга Григорівна –

заступник начальника управління

 

 

КОВАЛЬЧУК Антоніна Володимирівна –

начальник фінансово-економічного відділу

управління

 

ЗУБЧЕНКО Оксана Володимирівна –

головний спеціаліст-юрисконсульт

управління

 

ШЕГЕДА Антон Федорович –

проректор з навчально-методичної роботи

обласного інституту післядипломної

педагогічної освіти

 

СТАШЕНКО Григорій Федорович –

начальник відділу освіти

Черняхівської райдержадміністрації

 

КРАСЬКО Микола Омелянович –

заступник голови обласної організації Профспілки

 

КОРОБЧИНСЬКИЙ Анатолій Васильович –

правовий інспектор

обласної організації Профспілки

 

ЧЕРНЯВСЬКА Валентина Василівна –

голова Черняхівської районної

організації Профспілки

 

ЧУГАЄВСЬКА Тамара Савеліївна –

голова Житомирської міської

організації Профспілки

 

 

ЩЕРБАНЬ Петро Іванович –

голова профспілкової організації

обласного інституту післядипломної

педагогічної освіти

 

 

Смотреть про паром крым кавказ официальный сайт

Коментарі закриті.