Положення про організацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
VІ пленум комітету Житомирської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України
14 грудня 2012 року
 
П О Л О Ж Е Н Н Я
про Житомирську обласну організацію
Профспілки працівників освіти і науки України
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Житомирська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України (далі – обласна організація Профспілки) є добровільна, неприбуткова громадська організація, яка об’єднує районні, міські, первинні профспілкові організації Профспілки (далі – організаційні ланки обласної організації Профспілки), що організовується за адміністративно-територіальним та виробничо-професійним принципом і діє на території Житомирської області.

2. Обласна організація Профспілки створюється на установчій конференції представників організаційних ланок обласної організації Профспілки, на підставі рішень їх органів, з метою об’єднання і координації спільних дій, для виконання статутних вимог і захисту прав та інтересів членів Профспілки і є організаційною ланкою Профспілки працівників освіти і науки України.

3. Обласна організація Профспілки повідомляє відповідне управління юстиції про належність до Профспілки працівників освіти і науки України і набуває статусу юридичної особи на підставі Статуту зареєстрованої всеукраїнської громадської організації – Профспілки працівників освіти і науки України.

Обласна організація Профспілки здійснює свої повноваження і бере на себе зобов’язання через свій виборний орган – комітет.

4. Обласна організація Профспілки діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян”, Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі Статуту Профспілки, цього Положення, рішень виборних органів Профспілки.

5. Обласна організація Профспілки незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

6. Обласна організація Профспілки будує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства, договорів та угод.

7. Обласна організація Профспілки, її організаційні ланки взаємодіють та співпрацюють з іншими профспілками та їх об’єднаннями, що діють в Україні, можуть входити на добровільних засадах до асоціацій, федерацій, конфедерацій, інших об’єднань профспілок України та вільно виходити з них згідно з їх Статутами (Положеннями).

Обласна організація Профспілки, її організаційні ланки співпрацюють з профспілковими організаціями інших країн.

II. ОРГАНИ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
8. Виборними профспілковими органами обласної організації Профспілки є:
– керівний виборний орган (далі – комітет);
– постійний робочий виборний орган (далі – президія).

9. Вищим органом обласної організації Профспілки є конференція, яка скликається за необхідністю, але не рідше одного разу у 5 років.

10 Позачергова звітно-виборна конференція скликається за ініціативою комітету або на вимогу не менше 1/3 членів Профспілки, які об’єднуються обласною організацією, чи на вимогу Центрального комітету Профспілки.

11. Конференція є правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше як 2/3 обраних делегатів.

12. Термін скликання, пропозиції до порядку денного, норму представництва та порядок виборів делегатів конференції визначаються комітетом обласної організації Профспілки.

13. Делегати конференції обираються конференціями районних, міських та первинних вищих навчальних закладів організацій Профспілки, а також зборами первинних профспілкових організацій, що безпосередньо обслуговуються комітетом обласної організації Профспілки.

14. Рішення конференції приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на ній, за умови наявності кворуму, крім рішення стосовно припинення діяльності обласної організації Профспілки, яке приймається 2/3 делегатів, присутніх на ній, за умови наявності кворуму.

15. Для організації роботи в обласній профспілковій організації в період між звітно-виборною конференцією на ній обирається або формується на засадах прямого делегування з правом подальшої заміни делегованих комітет обласної організації Профспілки з терміном повноважень 5 років, який підзвітний у своїй діяльності конференції та вищим за підпорядкуванням профспілковим органам і діє відповідно до Положення, розробленого та затвердженого на основі Статуту Профспілки.

16. Для ведення поточної роботи комітет обласної організації Профспілки обирає із свого складу президію.

17. Голова обласної організації Профспілки, його заступник беруть участь у роботі конференції з правом вирішального голосу за посадою.

18. Конференція:

18.1. Визначає  основні  напрями  діяльності  обласної організації Профспілки, виходячи з повноважень, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших повноважень, визначених законодавством України, статутних завдань Профспілки, рішень її центральних органів.

18.2. Заслуховує звіт про діяльність комітету обласної організації Профспілки, дає оцінку його роботі, заслуховує та затверджує звіт ревізійної комісії.

18.3. У випадку формування комітету обласної організації Профспілки шляхом прямого делегування обирає постійно діючу мандатну комісію, затверджує положення про її роботу, заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів конференції, делегованих до складу комітету обласної організації Профспілки, приймає відповідне рішення з цих питань.

18.4. Обирає (формує шляхом прямого делегування з правом подальшої заміни делегованих) комітет обласної організації Профспілки, делегатів на з’їзд Профспілки, міжспілкові конференції, делегує представників до складу керівних органів Профспілки та міжспілкових профоб’єднань.

18.5. Обирає голову обласної організації Профспілки, його заступника, визначає їхні повноваження, а з мотивів, передбачених п.39 Статуту Профспілки, звільняє їх.

З інших мотивів (за власним бажанням, у зв’язку з хворобою, зміною місця проживання, тощо) ці категорії працівників можуть звільнятися комітетом обласної організації Профспілки.

Вибори голови комітету обласної організації Профспілки, його заступника проводяться закритим (таємним) або відкритим голосуванням. У такому ж порядку обираються делегати на конференції і з’їзди.

Обраними вважаються кандидатури, що набрали більше половини голосів від загальної кількості тих, що взяли участь у голосуванні за наявності кворуму.

18.6. Приймає рішення з питань, пов’язаних із здійсненням права власності на майно обласної організації Профспілки відповідно до Статуту Профспілки.

18.7. Формує пропозиції щодо стратегічних напрямів діяльності Профспілки, змін до її Статуту, інших нормативних документів.

18.8. Приймає рішення про вступ до міжспілкових профоб’єднань.
18.9. Розглядає інші питання діяльності обласної організації Профспілки.

18.10. Має право делегувати комітету обласної організації Профспілки окремі повноваження для вирішення питань, що належать до компетенції конференції.

18.11. Делегатами конференції за посадою є голова обласної організації Профспілки, його заступник.

18.12. У період між звітно-виборними конференціями роботу обласної організації організовує комітет обласної організації Профспілки.

19. Комітет:

19.1. Кількісний склад і порядок формування комітету обласної організації Профспілки визначається пленумом комітету. Остаточне рішення приймає конференція.

19.2. Голова обласної організації Профспілки, його заступник є головою, заступником комітету обласної організації Профспілки.

19.3. Засідання (пленуми) комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше 2-х разів на рік.

Засідання (пленум) вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів комітету.

19.4. Рішення комітету приймаються більшістю голосів присутніх членів за умови наявності кворуму. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає комітет. Рішення прийняті більшістю є обов’язковими для всіх членів обласної організації Профспілки, включаючи меншість, а також для організаційних ланок обласної організації Профспілки.

19.5. Пленум комітету обласної організації Профспілки затверджує дату, порядок денний конференції, встановлює норму представництва і порядок виборів делегатів, розглядає документи, що виносяться на розгляд конференції. Рішення про скликання конференції пленум комітету обласної організації Профспілки приймає не пізніше 3-х місяців до дати її проведення. Остаточний порядок денний приймає конференція.

19.6. Голова комітету обласної організації Профспілки, його заступник є членами комітету за посадою після їх обрання.

19.7. Дострокові вибори (формування) комітету обласної організації Профспілки, голови комітету, його заступника можуть бути проведені на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки, які об’єднуються обласною організацією Профспілки, або за пропозицією Центрального комітету Профспілки.

19.8. Роботодавці не можуть обиратися членами комітету.

19.9. Комітет підзвітний у своїй діяльності конференції обласної організації Профспілки та Центральному комітету Профспілки з питань, що входять до його компетенції.

19.10. Члени комітету, голова та заступник голови комітету обласної організації Профспілки несуть персональну відповідальність перед профспілковими організаціями, які їх обрали, Центральним комітетом Профспілки за виконання у профспілкових організаціях положень Статуту Профспілки.

19.11. Для врахування професійних інтересів працівників, які є членами Профспілки, у складі комітету можуть утворюватись асоціації, інші об’єднання профспілкових організацій та виборних органів з метою сприяння у досягненні програмних завдань обласної організації Профспілки та ради, секції, комісії за основними напрямами роботи, кількість і склад яких визначає комітет обласної організації Профспілки.

19.12. Для забезпечення діяльності комітету обласної організації Профспілки, його президії формує виконавчий апарат спеціалістів. Визначає його структуру та чисельність.

19.13. Спрямовує свою діяльність на представництво і захист інтересів первинних профспілкових організацій, районних, міських, обласної організацій Профспілки та їх виборних органів в органах державної влади та місцевого самоврядування, у роботодавців та їх об’єднаннях, виконання статутних завдань Профспілки, рішень її органів та конференції обласної організації Профспілки.

19.14. Веде переговори, укладає угоди з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх об’єднаннями, контролює їх виконання.

19.15. Координує діяльність організаційних ланок обласної організації Профспілки, контролює виконання ними статутних вимог, сприяє вирішенню конфліктів в профорганізаціях та між ними.

19.16. Визначає позицію профспілкових організацій при веденні колективних переговорів та основні пропозиції щодо змісту Обласної галузевої угоди, надає практичну, юридичну, методичну, організаційну допомогу первинним, територіальним організаціям Профспілки у проведенні колдоговірної роботи.

19.17. Заслуховує інформацію про роботу президії, голови та його заступника, дає оцінку їхній діяльності.

19.18. Заслуховує інформації керівників нижчих за підпорядкуванням організаційних ланок обласної організації Профспілки про виконання рішень органів Профспілки та обласної організації.

19.19. Розглядає та затверджує бюджет або кошторис обласної організації Профспілки.

19.20. Скасовує прийняті рішення нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів, якщо їх прийнято з порушенням законодавства України, Статуту Профспілки та рішень вищестоящих профспілкових органів.

19.21. Приймає рішення та організовує масові акції на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до законодавства України.

19.22. Приймає рішення про позбавлення права голосу на засіданнях (пленумах) комітету і президії тих профспілкових організацій, які не сплачують відрахувань від профвнесків обласній організації, або сплачують їх у розмірі нижчому від встановленого без поважних причин протягом трьох місяців.

19.23. Здійснює інші функції, визначені Статутом Профспілки, за рішеннями конференції, а також функції, делеговані йому організаційними ланками обласної організації Профспілки.

19.24. У період між засіданнями (пленумами) комітету обласної організації постійно діючим виконавчим органом обласної організації Профспілки є президія.

19.25. Президія обирається із складу обласного комітету на період його повноважень на першому його засіданні. Кількісний склад президії визначається комітетом. До її складу за посадою входять голова і заступник голови комітету обласної організації Профспілки.

19.26. Засідання президії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 2 місяці. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів президії.

19.27. Рішення президії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів за умови наявності кворуму.

19.28. Члени президії можуть очолювати постійні комісії комітету обласної організації Профспілки.

20. Президія:

20.1. Спрямовує свою діяльність на організацію виконання рішень вищих органів Профспілки, постанов конференції та комітету обласної організації.

24.2. Визначає тактику дій обласної організації Профспілки відповідно до поточної суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, готує відповідні пропозиції на розгляд пленуму комітету, конференції.

24.3. Скликає засідання комітету, вносить пропозиції щодо порядку денного засідання і часу його проведення, розглядає документи, що виносяться на розгляд пленуму.

24.4. Розглядає проекти і дає доручення щодо підписання угод, організовує колдоговірну кампанію в закладах освіти.

24.5. Розглядає всі питання профспілкової діяльності, які не потребують вирішення на засіданнях комітету обласної організації Профспілки.

24.6. Організовує внутріспілкову роботу, керує роботою комісій комітету з основних напрямів профспілкової діяльності.

24.7. Приймає заяви, звернення до органів державної влади і місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій.

24.8. Організовує здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці та навчання, наданням членам Профспілки правової допомоги.

24.9. Заслуховує інформацію та звіти керівників освіти, навчальних закладів з питань, що стосуються виконання угод, колективних договорів.

24.10. Розглядає питання щодо взяття на облік нових профспілкових організацій.

24.11. Виступає з ініціативою про дострокове припинення повноважень нижчих за  підпорядкуванням  профспілкових  органів,  їх   голів,   приймає   рішення   про ліквідацію профспілкових організацій, які фактично припинили свою діяльність і зв’язок з комітетом обласної організації Профспілки або не сплачують профспілкові  внески  до  вищих  за  ступенем  профспілкових  органів   протягом більш як 3 місяців, зняття їх з реєстрації та повідомляють про це легалізуючому органу.

24.12. Скасовує прийняті організаційними ланками обласної організації Профспілки рішення, якщо їх прийнято з порушенням законодавства України, Статуту Профспілки.

24.13. Забезпечує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу, інформує членів профспілки про свою діяльність і прийняті рішення, надає ЦК Профспілки статистичну та фінансову звітність, веде документацію за встановленими формами і переліком.

24.14. Приймає рішення про порядок преміювання профспілкового активу і працівників профспілкових органів, надання членам профспілки матеріальної допомоги; виділення коштів на потреби обласної організації Профспілки.

24.15. Організовує виконання профспілкового бюджету, контроль за надходженням відрахувань від профвнесків, затверджує штатний розклад апарату в межах структури і чисельності, визначених обласним комітетом.

24.16. Розпоряджається використанням майна, що знаходиться у власності обласної організації Профспілки, та майна загальноспілкової власності, що знаходиться в управлінні обласної організації, управляє підвідомчими та створеними підприємствами, організаціями.

24.17. Розпоряджається коштами від членських внесків, майном, придбаним за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством, переданими у власність Профспілки коштами та іншим майном членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

24.18. З метою реалізації статутних завдань приймає рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленному законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок, затверджує їх статути (положення), призначає і звільняє їх керівників.

24.19. Організовує та координує роботу з питань культурного обслуговування членів профспілки, розвитку масової фізичної культури і спорту, вживає заходів щодо підтримки закладів культури, оздоровлення й відпочинку, спортивних споруд, які утримуються роботодавцями та обслуговують найманих працівників галузі, членів їхніх сімей.

24.20. Спільно з органами управління соціального страхування спрямовує дії профспілкових органів на ефективне використання коштів, проводить роботу щодо оздоровлення членів Профспілки та членів їх сімей.

24.21. 0рганізовує роботу по проведенню звітів і виборів в обласній організації Профспілки.

24.22. Забезпечує своєчасний розгляд  листів і скарг членів профспілки, організовує регулярний їх прийом.

24.23. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності профспілкової організації, якщо вони не належать до виключної компетенції конференції або комітету.

24.24. Може делегувати окремі свої повноваження голові обласної організації Профспілки.

25. Голова обласної організації:

25.1. Організовує виконання статутних завдань організації, рішень профспілкових органів та несе відповідальність за їх виконання обласною організацією Профспілки.

25.2. Скликає засідання президії, вносить пропозиції щодо порядку денного засідань і часу їх проведення, організовує підготовку необхідних матеріалів, що виносяться на розгляд конференції, засідань комітету, президії.

25.3. Без довіреності представляє обласну організацію Профспілки в органах державної влади й місцевого самоврядування, організаціях роботодавців, об’єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації, від імені обласної організації Профспілки підписує договори та угоди, здійснює контроль за їх виконанням.

25.4. Робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені обласної організації Профспілки.

25.5. Головує на засіданнях комітету, його президії.

25.6. Вносить пропозиції конференції щодо обрання заступника голови.

25.7. У межах асигнувань, передбачених бюджетом або кошторисом, формує виконавчий аппарат комітету, затверджує штатний розклад, посадові обов’язки працівників виконавчого апарату, організовує їх роботу, приймає на роботу і звільняє з роботи працівників.

25.8. Є розпорядником коштів комітету обласної організації Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом та відповідним кошторисами.

25.9. Здійснює контроль за ефективністю використання майна організації, діяльністю утворених підприємств, установ та організацій, вносить пропозиції до президії щодо призначення і звільнення їх керівників.

25.10.Підписує рішення комітету, президії, несе відповідальність за організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих профспілкових органів, за збереження документів і передачу їх у встановленому порядку до архіву.

25.11. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності організації, делеговані йому президією комітету, цим Положенням, якщо вони не є виключно їх компетенцією.

26. Розподіл обов’язків між головою і заступником (заступниками) голови комітету обласної організації Профспілки затверджуються президією комітету. У випадку відсутності голови його обов’язки виконує заступник.

За умови одночасного припинення повноважень голови та його заступника питання про керівництво обласною організацією Профспілки до закінчення звітно-виборного періоду вирішується комітетом.

ІІІ. МАЙНО І КОШТИ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

27. Обласна організація Профспілки в особі керівних виборних профспілкових органів володіє і самостійно розпоряджається майном та коштами, які знаходяться у її власності, з метою реалізації статутних цілей і завдань.

28. Реалізація статутних завдань обласної організації Профспілки забезпечується за рахунок:

–       членських внесків членів Профспілки;

–       відрахувань коштів підприємств, установ, організацій на культурно-масову й оздоровчу роботу;

–       безповоротної фінансової допомоги;

–       добровільних пожертвувань;

–       пасивних доходів.

29. Розміри відрахувань профспілкових внесків до обласної організації Профспілки від районних, міських організацій, первинних профспілкових організацій, які знаходяться на профспілковому обслуговуванні комітету обласної організації Профспілки встановлюються комітетом обласної організації Профспілки.

30. Кошти, що надходять від членських профспілкових внесків та інших джерел, а також кошти, які відраховуються профспілковим організаціям, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим комітетом.

31.  Майно і кошти обласної організації є її приватною власністю і не підлягають розподілу між первинними і районними, міськими організаціями, членами Профспілки і використовується для забезпечення виконання статутних завдань в інтересах організаційних ланок обласної організації та об’єднуваних ними членів Профспілки і членів їх сімей.

Члени профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язання обласної організації Профспілки та її комітету, як і обласна організація Профспілки та її комітет не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язанням членів Профспілки.

32. Обласна організація Профспілки, її керівні виборні органи мають право вміщувати вільні кошти у банки, створені нею кредитні спілки, підприємства.

33. На основі членських профспілкових внесків та інших джерел можуть створюватись профспілкові фонди.

Порядок формування і використання цих фондів визначається комітетом обласної організації Профспілки.

34. У випадку виходу із Профспілки її окремих членів кошти і майно не повертаються.

У випадку припинення діяльності обласної організації рішення про використання майна і коштів приймає ЦК Профспілки та ліквідаційна комісія.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИБОРНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ. РЕВІЗІЙНІ КОМІСІЇ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЛАНКАХ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

35. Разом із виборами профспілкових органів на звітно-виборних зборах, конференціях у первинних профспілкових організаціях, районних, міських, обласній організаціях Профспілки обираються ревізійні комісії на той же термін повноважень, що і відповідні керівні профспілкові органи. Ревізійні комісії в своїй діяльності незалежні від виборних профспілкових органів і підзвітні лише тим органам, які їх обирали.

36. Ревізійні комісії із свого складу обирають голову і секретаря. Свою діяльність ревізійні комісії організовують згідно з Статутом Профспілки, цим Положенням та положеннями організаційних ланок обласної організації Профспілки.

37. Ревізійна комісія первинної профорганізації:

·         здійснює контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації та підвідомчих їй установ;

·         контролює стан профспілкового діловодства, оперативності розгляду звернень, скарг і пропозицій членів Профспілки.

38. Ревізійні комісії районних, міських організацій Профспілки:

·         здійснюють контроль за використанням відповідними профорганами коштів профспілкового бюджету і профспілкового майна;

·         контролюють стан ведення керівними профспілковими органами документації, оперативності і правильності розгляду звернень, заяв членів Профспілки;

·         здійснюють інші контрольні функції, визначені відповідними конференціями, Положеннями про відповідні організації Профспілки та їх ревізійні комісії.

39. Ревізійні комісії здійснюють перевірку роботи керівних профспілкових органів не рідше одного разу на рік.

40. Суперечки, які виникають між ревізійними комісіями і виборними органами, розглядаються вищими за ступенем керівними виборними профспілковими органами або відповідними конференціями.

41. Одночасно з виборами комітету обласної організації Профспілки конференція обирає ревізійну комісію обласної організації Профспілки на той же термін повноважень, що і комітет.

42. Ревізійна комісія обласної організації Профспілки здійснює контроль за діяльністю комітету, всіх організаційних ланок обласної організації та підзвітна конференції.

43. Положення про ревізійну комісію обласної організації Профспілки затверджується конференцією.

V. ПРАВА ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ЯК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

44. Обласна організація Профспілки та її організаційні ланки є юридичними особами відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статуту Профспілки, на підставі цього Положення.

Вони здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні зобов’язання через свої керівні виборні органи, що діють відповідно до законодавства України, Статуту Профспілки та цього Положення, мають печатку, штамп встановленого зразка, рахунки в банках.

Обласна організація Профспілки та її організаційні ланки повідомляють відповідні управління юстиції про належність до Профспілки. Первинні профспілкові організації повідомляють роботодавця про належність до Профспілки.

Зразки круглих печаток, штампів профорганів всіх рівнів визначаються інструкцією, затвердженою ЦК Профспілки.

Обласна організація Профспілки має своє Положення, користується символікою Профспілки.

45. Місце розташування комітету Житомирської обласної організації Профспілки: 10014, м.Житомир, вул. Кафедральна, 5-а

VІ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

46. Обласна організація Профспілки може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації.

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію обласної організації Профспілки приймається конференцією.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на конференції делегатів, за наявності кворуму.

47. У випадку припинення діяльності обласної організації Профспілки, її організаційних ланок майно та кошти обласної організації Профспілки, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, використовуються на статутні чи благодійні цілі згідно з рішенням конференції або передаються вищим за ступенем профспілковим органам.

48. Припинення, призупинення чи заборона діяльності обласної організації Профспілки з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства України.

Коментарі закриті.