Інформація про роботу організаційних ланок щодо зміцнення первинних профспілкових організацій, як основи діяльності обласної організації Профспілки

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

ПЛЕНУМ

ПОСТАНОВА

м. Житомир

20.12.2018                                                                                  П VIII

 

Про роботу організаційних ланок щодо

зміцнення первинних профспілкових

організацій, як основи діяльності

обласної організації Профспілки

 

Заслухавши  та обговоривши інформацію про роботу організаційних ланок щодо зміцнення первинних профспілкових організацій, як основи діяльності обласної організації Профспілки, пленум комітету Житомирської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Інформацію про роботу організаційних ланок щодо зміцнення первинних профспілкових організацій, як основи діяльності обласної організації Профспілки взяти до відома (додається).
 2. Вважати одним з головних завдань виборних профспілкових органів всіх рівнів збереження та зміцнення первинних профспілкових організацій в закладах освіти, посилення їх ролі в захисті трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан.
 3. У зв’язку з початком звітно-виборної кампанії актуалізувати рішення виборних профспілкових органів відповідно до норм Статуту Профспілки працівників освіти і науки України щодо діяльності первинних профспілкових організацій в умовах реформування освітньої галузі, адміністративно-територіального устрою та децентралізації влади.

 

 1. Організаційним ланкам обласної організації Профспілки:
  • Формувати активну позицію щодо відстоювання трудових прав та соціально-економічних інтересів на всіх рівнях, використовуючи всі передбачені законодавством форми та методи.
  • Більш повно використовувати можливості соціального діалогу та колективно-договірного регулювання трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, передбачати у колдоговорах та територіальних угодах додаткові, порівняно з законодавством, пільги, права, компенсації.
  • Забезпечити при укладенні колективних договорів та територіальних угод дотримання положень Галузевої угоди, спрямованих на реалізацію власних та делегованих повноважень органів місцевої влади та місцевого самоврядування, зокрема щодо використання в повному обсязі видатків освітньої субвенції для виплати заробітної плати педагогічним працівникам у максимально передбачених законодавством розмірах.
  • Своєчасно реагувати на прийняття органами державної та виконавчої влади, керівниками закладів освіти рішень, які впливають на звуження прав працівників та осіб, які навчаються.
  • Вживати заходів щодо:

– недопущення при утворенні об’єднаних територіальних громад, невиправданого закриття закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, звільнення педагогічних та інших працівників, здійснюючи їх правовий та соціально-економічний захист;

– необґрунтованої ліквідації первинних профспілкових організацій закладів освіти.

 • Продовжувати співпрацю з керівниками, органами управління освітою об’єднаних територіальних громад на принципах партнерства та соціального діалогу з метою недопущення порушення прав членів Профспілки.
 • Формувати резерв профспілкових кадрів та активу з перспективних та креативних спілчан, які користуються авторитетом в колективах закладів та установ освіти, здатних відстоювати права та інтереси працівників та осіб, які навчаються;
 • Продовжити роботу щодо створення та удосконалення електронного реєстру (обліку) спілчан.
 • Оперативно інформувати спілчан про діяльність Профспілки в цілому та організаційних ланок, зокрема використовуючи:

– активні методи навчання, профспілкові збори, збори трудового колективу, освітянські заходи;

– сучасні методи комунікацій, можливості електронної пошти, Інтернет-ресурсів, соціальних мереж, інформаційні кампанії для присутності у медіа-просторі суспільства та формування позитивного іміджу Профспілки.

 

 1. Первинним профспілковим організаціям:
  • Формувати у членів Профспілки усвідомлення членства та активну позицію щодо захисту своїх прав та інтересів.
  • Налагоджувати ефективний соціальний діалог з керівниками закладів освіти з метою покращення соціально-економічного становища працівників, використовуючи усі можливості колективно-договірного регулювання.
  • Продовжити роботу щодо:

– посилення контролю за дотриманням прав педагогічних працівників на оплату праці відповідно до законодавчо встановлених норм, зокрема з виплати надбавок за престижність педагогічної праці, винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків та допомоги на оздоровлення при наданні відпустки в максимальних розмірах, оплати за заміну тимчасово відсутніх вчителів, вихователів та інших працівників, за перевищення планової наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів, за завідування навчальними кабінетами, а також матеріального забезпечення під час підвищення кваліфікації, їх підвезення до місця роботи і додому.

– забезпечення встановлення надбавок, доплат та премій з метою диференціації заробітної плати тим працівникам, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації, її результатів.

– недопущення скорочення працівників, переведення їх на скорочену тривалість робочого часу.

 • Забезпечити встановлення педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти та установ освіти, науково-педагогічним працівникам надбавок за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі в розмірі не менше 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 06.11.2018 № 02-5/630 та № 1/9-676.
 • Ініціювати активне відстоювання своїх соціально-економічних, трудових прав та інтересів у разі їх порушення, використовуючи усі передбаченні законодавством форми і методи – звернення, зустрічі з представниками органів держаної та місцевої влади, протестні дії.
 • Активізувати роботу з молоддю, молодими спеціалістами, як резервом керівників виборних профспілкових органів та майбутніми профспілковими лідерами. Продовжити роботу щодо залучення працівників та осіб, які навчаються до профспілкового членства.
 • Активізувати  роботу щодо оперативного донесення інформації з ресурсів ЦК Профспілки, сторінок соціальних мереж територіальних організацій Профспілки до спілчан.
 • Сприяти формуванню здорового морально-психологічного клімату в колективі, популяризувати серед спілчан здоровий спосіб життя, формувати повагу до народних традицій та звичаїв, національних історичних і культурних цінностей.

 

 1. Територіальним організаціям Профспілки:
  • Активізувати мотиваційну складову діяльності щодо підвищення охопленості профспілковим членством та залучення нових членів в організаціях Профспілки.
  • Спрямовувати роботу первинних профспілкових організацій на безумовне виконання в закладах освіти, які увійшли до складу новостворених громад, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, територіальних угод на та колективних договорів.
  • Активно співпрацювати з депутатами місцевих рад з метою забезпечення при затвердженні місцевих бюджетів видатками, необхідними для належного фінансування закладів та установ освіти, здійснювати громадський контроль за проведенням своєчасної і у повному обсязі оплати праці працівників закладів освіти, не допускаючи будь-якої заборгованості з цих виплат.
  • Забезпечити дотримання керівниками (роботодавцями) прав освітян відповідно до норм статей 36, 49-2, 49-4 Кодексу законів про працю України та недопущення їх звільнення, погіршення умов праці під час передачі навчальних закладів у власність та управління об’єднаним територіальним громадам.
  • Посилити роботу з надання допомоги первинним профспілковим організаціям, в частині здійснення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства в установах і закладах освіти шляхом залучення до цієї роботи  громадських інспекторів праці з числа профспілкового активу обраних профспілковими зборами, конференцією або на засіданнях виборного органу.
  • Продовжити практику проведення нарад, круглих столів, надання консультацій профспілковому активу з питань функціонування первинних профспілкових організацій в навчальних закладах, розміщених на територіях новоутворених об’єднаних територіальних громад.
  • Проводити роз’яснювальну роботу щодо переваг членства у галузевій Профспілці серед працівників та осіб, які навчаються в закладах освіти, де не створені первинні профспілкові організації.
  • Підтримувати існуючі та налагоджувати нові контакти з місцевими, районними, регіональними засобами масової інформації, стаючи для них першоджерелом у питання діяльності Профспілки.
  • Створювати нові комунікаційні майданчики задля популяризації діяльності первинок, формування позитивного іміджу.
  • Продовжувати проведення конкурсів на кращу первинну профспілкову організацію та висвітлювати досвід кращих учасників у ЗМІ та інтернет-ресурсах.
  • Узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи організаційних ланок обласної організації Профспілки з питань організації профспілкового навчання.
  • Залучати до участі у Всеукраїнському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України більшу кількість  первинних профспілкових організацій закладів освіти.
  • Направити в кожну первинну профспілкову організацію електронні варіанти «Порядок створення первинної профспілкової організації», «Законодавчі, нормативно-правові документами та інструктивно-методичні матеріали з питань охорони та безпеки життєдіяльності в закладах освіти».

 

 1. Президії комітету обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України продовжити активно співпрацювати з депутатським корпусом усіх рівнів, органами виконавчої влади з питань забезпечення необхідним фінансуванням галузі освіти та недопущення порушення трудових прав, соціально-економічних інтересів спілчан при прийнятті місцевих бюджетів та в ході розробки і прийняття різного роду нормативних документів, та рішень виконавчих органів.
 2. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови обласної організації Профспілки.

 

                                                                                                                                                            Додаток

до постанови пленуму ОК Профспілки

від 20.12.2018 року, П№VIII

 

На початок 2018 року в структурі обласної організації Профспілки нараховується 22 районні, 5 міські, 7 профспілкові організації новоутворених ОТГ та 10 первинних профспілкових організацій закладів вищої освіти. Обласна організація Профспілки об’єднує 995 первинних профспілкових організацій в установах та закладах освіти.

В організаційних ланках обласної організації Профспілки з метою реалізації первинними профспілковими організаціями статутних завдань, їх  організаційного зміцнення склалась ефективна система роботи, що формується на  практичній  реалізації таких базових демократичних принципів, як:

 • виборності всіх профспілкових органів знизу до верху;
 • звітності всіх виборних органів перед профспілковими організаціями, що їх обрали, підпорядкованості нижчих за ступенем профспілкових органів вищим;
 • свободи дискусії, поваги до думки меншості на стадії обговорення питань та обов’язковості виконання прийнятих рішень;
 • єдності профспілкового руху, солідарності всіх членів Профспілки, всіх її структур в реалізації статутних завдань;
 • зміцнення виконавчої дисципліни та взаємної відповідальності профспілкових органів всіх рівнів тощо.

Робота територіальних організацій Профспілки з первинними профспілковими організаціями, спілчанами проводиться відповідно до щорічних планів основних заходів, які затверджуються на засіданнях відповідних виборних органів і складається з:

 • тематика засідань виборних профспілкових органів (пленуми (ради), президії) з найбільш актуальних питань профспілкової діяльності;
 • вивчення та аналіз стану роботи виборних профспілкових органів за напрямками діяльності Профспілки;
 • вивчення та розповсюдження кращого досвіду роботи первинних профспілкових організацій;
 • систематичного проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів для профспілкових активістів;
 • забезпечення голів первинних профспілкових організацій, профспілкового активу необхідною навчальною, інструктивно-методичною літературою.

Комітет обласної організації Профспілки, районні, міські, профспілкові організації ОТГ разом з органами управління, керівниками навчальних закладів проводять роботу, спрямовану на упередження та профілактику порушень трудових, соціально-економічних прав та гарантій освітян, сприяння розвитку їх духовних запитів, фахової майстерності, підвищення правової обізнаності та активності членів профспілки. Цьому сприяє робота з реалізації положень Галузевої, територіальних угод, заходи з розвитку колдоговірних відносин між органами управління, адміністраціями освітніх закладів та профспілковими органами.

На виконання статутних завдань первинними профспілковими організаціями закладів освіти систематично проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед спілчан. Керівникам профспілкових організацій, членам профспілки надаються тлумачення та роз’яснення чинного законодавства через систему навчання профактиву. За необхідності надаються юридичні консультації спеціалістами комітету обласної організації та ЦК Профспілки.

Важливе місце в роботі з виконання статутних завдань посідають системне навчання і підвищення кваліфікації профспілкового активу. З цією метою, наприклад, у Бердичівській міській організації Профспілки виділено єдиний день – вівторок – для профспілкової роботи. Організовуються семінари, навчальні наради, тренінги та години спілкування з обміну досвідом роботи в Житомирській міській організації Профспілки. На таких зустрічах працюють спеціалісти та керівники обласного комітету Профспілки, управління освіти та керівники закладів освіти.

Кожен останній четвер місяця проводяться семінари в Новоград-Волинській міській організації Профспілки за участю працівників служб соціального страхування, соцзахисту, зайнятості, фінансового управління тощо.

У Бердичівський районній організації практикуються семінари-навчання на базі закладів освіти. Протягом останніх 3-х років такі семінари відбулися в первинних профорганізаціях Райгородської, Озадівської, Старосолотвинсь-кої, Швайківської, Маркушівської, Мирославської та Гришковецької шкіл.

З досвіду роботи первинної профспілкової організації Мирославської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бердичівського району узагальнені матеріали у формі презентації діяльності опубліковані у Віснику обласної організації Профспілки №1 (82) та розміщено на сайті ЦК Профспілки в квітні 2018 року).

Комітет Романівської районної профорганізації практикує проведення спільних з відділом освіти семінари-наради керівників освітніх закладів та голів первинних профорганізацій з питань реформування освітньої галузі. В рамках співпраці з районним Центром зайнятості надається широка інформація членам профспілки. Працівники Центру зайнятості беруть участь у семінарах-навчаннях профактиву.

З метою виконання статутних вимог Новоград-Волинський районний комітет Профспілки системно підходить до проведення засідань профспілкових органів, де розглядають питання роботи ППО в умовах децентралізації, утворення ОТГ. Працює школа профспілкового активу, на якій розглядуються умови та інформація, які необхідні для успішної роботи первинки та виконання статутних завдань.

В Пулинській районній організації Профспілки двічі на рік з керівниками первинок проводяться семінари-навчання, наради з питань здійснення громадського контролю за виконанням роботодавцями законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням організації безпечних і нешкідливих умов праці, за договірним регулюванням відносин, про зміни в трудовому законодавстві, про стиль і методи роботи в нових умовах тощо. На семінарах-практикумах проводяться ділові ігри, тренінги, робота в групах, круглі столи, як от:

 • «Педагог і право» – робота в групах;
 • Моделювання і захист моделі плану роботи профспілкової організації;
 • Іновації пенсійного забезпечення (робота в групах);
 • Дії профорганізацій в умовах зміни законодавства України;
 • Профспілкові вечорниці в освітянській кав’ярні.

Спільні наради профактиву з відділами освіти РДА та ОТГ та керівниками закладів освіти практикуються в Лугинській районній організації Профспілки.

Семінари на базі навчальних закладів Овруцького району та ОТГ де голови профкомів діляться досвідом з організаційної роботи та розвиток і вдосконалення соціального діалогу в Овруцькій гімназії імені Малишка.

Станом на 01 січня 2018 року на профспілковому обліку у первинних профспілкових організаціях Профспілки  знаходиться 44103 члени Профспілки.

За 2015-2017 роки кількість ППО в обласній організації скоротилося на 111 одиниць, або на 9%, а загальна чисельність членів Профспілки скоротилася на 4649 осіб або на 9% та охоплення профспілковим членством здобувачів освіти становить 84,96%.

Скорочення кількості ППО відбулось у зв’язку з:

 • оптимізацією мережі навчальних закладів та приведення її у відповідність до потреб об’єднаних територіальних громад;
 • створенням опорних шкіл в освітніх округах та ліквідацією у результаті цього навчальних закладів, як юридичних осіб, і перетворенням їх у філії (структурні підрозділи) опорних шкіл.
 • об’єднанням загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів в навчально-виховні комплекси та злиттям їх первинних профорганізацій.

Збільшення чисельності членів Профспілки за останні 3 роки відбулось у 2 територіальних організаціях Профспілки.

Новоутворені: в Житомирському технологічному коледжі Київського національного університету будівництва і архітектури у 2016 році було створено організаційну ланку галузевої Профспілки з чисельністю 864 особи; в ПОП Червоненської ОТГ – 1 ПО (працівники культури); в Семенівській ТОП – 1 ППО, що перебувала на обліку в галузі молоді та спорту.

Внаслідок добровільного утворення ОТГ, створення опорних закладів освіти в області утворено 1 територіальну організацію Профспілки (Семенівська ОТГ – 12 ППО) та 5 первинних організацій Профспілки (Червоненська ОТГ – 1 опорний ЗО і 4 ПО закладів освіти і культури, Барашівська ОТГ – 1 опорний ЗО і 3 ПО закладів освіти, Новоборівська ОТГ – 7 ПО закладів освіти, Вишевицька ОТГ – 5 ПО закладів освіти, Брониківська ОТГ – 10 ПО закладів освіти).

Разом з тим, створення об’єднаних територіальних громад у поєднанні з процесом реорганізації (об’єднання, злиття, ліквідації) установ та організацій, а також утворення опорних закладів освіти, їх філій, об’єднань закладів освіти приводить до об’єктивного зменшення в них кількості первинних профспілкових організацій галузевої Профспілки. У шести первинних організацій Профспілки ОТГ 41 профспілкова організація набуває статусу структурного підрозділу первинної.

У всіх інших 39 новоутворених ОТГ діють 739 ППО, які є структурними підрозділами районних організацій Профспілки.

Завдячуючи послідовній роботі виборних органів територіальних організацій Профспілки у процесі добровільного утворення об’єднаних територіальних громад у більшості випадків не було зафіксовано фактів втручання керівників (роботодавців) закладів та установ освіти, керівників представницьких органів ОТГ в діяльність первинних профспілкових організацій галузевої Профспілки.

Разом з тим, у Баранівському, Житомирському та Попільнянському районах спостерігається негативна динаміка зменшення кількості первинних профспілкових організацій закладів освіти у процесі добровільного утворення об’єднаних територіальних громад. В двох об’єднаних територіальних громадах (Дубрівка, Тетерівська, Квітнева) завдяки неконструктивній позиції керівництва громад на даний момент повністю відсутні профспілкові організації  галузевої Профспілки. Неодноразові зустрічі з керівниками ОТГ, трудовими колективами закладів освіти бажаного результату не дали. З метою збереження профспілкового членства в Андрушівському, Бердичівському, Ємільчинському, Новоград-Волинському, Радомишльському, Хорошівському  районах створено та зареєстровано шість територіальних профспілкових організацій ОТГ.

Загальне скорочення чисельності членів Профспілки за останні три роки відбулось практично у всіх територіальних організаціях Профспілки. Найбільше скорочення чисельності членів (відсоток відносно кількості працюючих) відбулось, зокрема, у таких організаціях: Брусилівській – 48,06%; Хорошівській – 49,72%; Баранівській – 59,42%; Попільнянській – 66,32%; Андрушівській – 77,7%; Новоград- Волинській міській – 68,15%; ЖДУ – 30%; НВ ПЕТ – 68,09%.

Основними причинами зменшення чисельності членів Профспілки в організаційних ланках за звітний період залишаються:

 • реформування освітньої галузі, внаслідок якого відбувається оптимізація закладів освіти, зменшення чисельності працюючих, в тому числі, за рахунок педагогічних працівників, які вийшли на пенсію за вислугу років;
 • послаблення мотивації профспілкового членства через загальне зниження рівня соціальних прав та гарантій, зменшення або скасування різних видів доплат і стимулюючих надбавок, втрату важелів управління в органах влади;
 • реформування профспілкових структур в умовах створення об’єднаних територіальних громад;
 • скорочення обсягу місць на навчання за державним замовленням та недобір студентів та учнів на контрактну форму навчання;
 • істотне скорочення з 01 січня 2017 року академічного стипендіального фонду студентів денної форми навчання з 75% до 45%.

Найчисельнішими організаційними ланками обласної організації Профспілки залишаються: Житомирська міська – 6457 членів (95,28%), Бердичівська міська – 2258 членів (99,56%), Овруцька районна – 2000 членів (91,28%), Коростенська міська – 1570 членів (92,19%), Олевська районна – 1444 членів (92,98%), Коростенська районна – 1235 членів (98,72%), Ємільчинська районна – 1229 членів (99,19), Радомишльська районна – 1171 (93,61%), Любарська районна – 1126 членів (96,08%), Бердичівська районна – 1044 членів (99,52%)  та Черняхівська районна – 1019 членів Профспілки (97,23%).

Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє зберігання великих обсягів важливої інформації та передачі її на будь-які відстані в мінімальні терміни, що суттєво впливає на ефективність діяльності обласної організації Профспілки та її організаційних ланок. Персоніфікація даних кожного спілчанина, сплата ним щомісячних членських внесків, введення пільг, що поширюються тільки на членів Профспілки, спонукає до створення та ведення електронного реєстру (обліку) спілчан на всіх рівнях.

За наявною інформацією з місць у більшості районних та міських організаціях Профспілки створені електронні реєстри (облік) спілчан, які працюють в закладах та установах освіти, з обов’язковим дублюванням списків у паперовому вигляді. В решті організацій проводиться робота по створенню такого реєстру.

У частини територіальних організаціях електронний реєстр (облік) спілчан не ведеться.

Практично усі територіальні організації Профспілки мають адреси електронної пошти організаційних ланок обласної організації Профспілки всіх рівнів (адреси закладів освіти). Разом з тим досі в області існує проблема з електронним зв’язком, викликана  відсутністю інтернету у віддалених закладах освіти сільської місцевості (особливо у дошкіллі).

У частині територіальних організаціях Профспілки з метою активізації діяльності первинних профорганізацій щодо виконання норм Статуту Профспілки, забезпечення належного рівня організаційної роботи, спрямованої на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників, осіб, які навчаються, посилення мотивації профспілкового членства започаткований та проводиться огляд-конкурс «На кращу первинну профспілкову організацію закладу освіти».

Переможці та призери огляду-конкурсу відповідно до розроблених та затверджених Положень нагороджуються Почесними грамотами територіальних, обласної організації Профспілки, грошовими винагородами тощо. Після проведення конкурсів в територіальних організаціях Профспілки проводиться обмін досвідом роботи, найкращі матеріали друкуються в друкованих та електронних засобах масової інформації.

У Бердичівській районній та Коростенській міській організаціях Положенням про огляд-конкурс на кращу ППО визначаються три категорії учасників: загальноосвітні та позашкільні заклади, дошкільні заклади.

У Бердичівській міській організації  крім оглядів на кращу  первинну організацію, з охорони праці в організаційних ланках Профспілки проводяться інші конкурси:  огляд-конкурс на кращий профспілковий куточок, кращу організацію з оздоровлення дітей та членів Профспілки, краща профспілкова кімната, краще подвір’я тощо.

Щорічно проводиться огляд–конкурс в Новоград-Волинській районній організації Профспілки. Цього року кращою визнано первинну профспілкову організацію Піщівської ЗОШ І-ІІІступенів. Кращими визначено  у попередні роки первинки Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів , Ярунської ЗОШ І-ІІІст., Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст., Жолобненської ЗОШ І- ІІІ ст. Голови названих первинок нагороджені грамотами ЦК профспілки працівників освіти і науки України.

У Новоград-Волинській міській організації Профспілки один раз на рік (згідно положення) проводиться огляд-конкурс на кращу ППО, але  на думку окремих керівників членських організацій на даний час огляд – конкурс перестав вважатись важливим мотиваційним чинником удосконалення діяльності первинних профспілкових організацій закладів освіти.

Задля сприяння поліпшенню умов праці, дотриманню нормативів з охорони праці, передбачених Законом України «Про охорону праці», підвищенню відповідальності за дотримання правил безпечної праці та навчання учасників навчально-виховного процесу ЦК Профспілки працівників освіти і науки України спільно з Міністерством освіти і науки України щорічно проводить Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в закладах освіти галузі. Наша участь в ньому є не ситематичною.

Виборні органи Житомирської обласної організації та її організаційних ланок щорічно проводять біля 200 експертиз колективних договорів.

Нявні випадки, коли окремі пункти колективних договорів не відповідають вимогам статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» та положенням Кодексу законів про працю України: недотримання вимог трудового законодавства в частині термінів виплати заробітної плати, передбачених статтею 115 Кодексу законів про працю України, відсутність положень щодо умов, форм, системи оплати праці.

З урахуванням положень Галузевої угоди на 2016-2020 роки, угоди між управління освіти і науки ОДА та комітетом обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, розроблено макет колективного договору для первинних профспілкових організацій закладів загальної середньої освіти. Надаються консультації з питань укладення колективних договорів. Керівниками територіальних організацій Профспілки систематично здійснюється експертиза колективних договорів на відповідність чинному трудовому і соціальному законодавству та положенням галузевої, обласної, районних і міських територіальних угод при підготовці та укладенні їх в закладах освіти. Працівники комітету обласної організації Профспілки проводять експертизу колективних договорів тих первинних профспілкових організацій, які безпосередньо підпорядковані обласній організації Профспілки та організацій, які звертаються через профспілкові виборні органи територіальних організацій.

Основними формами і методами відстоювання членами первинних профспілкових організацій своїх трудових, соціально-економічних прав та інтересів з питань оплати праці, ефективного використання обсягів освітньої субвенції, гарантій на профспілкову діяльність у обласній організації Профспілки, є: участь у колективних акціях протесту, які організовували  ФПУ, ЦК Профспілки, зокрема було підтримано пропозиції ЦК Профспілки до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України до відповідних законопроектів. У Всеукраїнському марші протесту профспілок у м. Києві 17 жовтня брали участь 130 членів Профспілки (від Житомирської міської організації – біля 90 осіб); оперативне та всебічне інформування спілчан про діяльність профспілкових органів; проведення досліджень з актуальних проблем діяльності Профспілки та інформування про їх результати спілчан; співпраця з соціальними партнерами на принципах взаємоповаги, рівності та солідарності; узагальнення та поширення досвіду профспілкової роботи виборних органів Профспілки усіх рівнів; видання бюлетенів, буклетів, листівок, відеоматеріалів про діяльність профспілкових органів; посилення внутрішньої профспілкової дисципліни, залучення до профспілкової діяльності молоді; соціальний захист профспілкових працівників і активістів; співпраця з іншими профспілками та профоб’єднаннями; поширення ідеології сучасного профспілкового руху, основою якого є самоорганізація; кропітка робота голів первинних профспілкових організацій та членів президії, спрямована на усвідомлене членство у Профспілці; застосування додаткових стимулів для членів Профспілки, включення до колективних договорів питань, які стосуються виключно членів Профспілки, наприклад надання додаткових днів відпочинку; посилення контролю за дотриманням керівниками закладів освіти чинного законодавства з питань оплати праці, ефективного використання обсягів освітньої субвенції, своєчасного перерахування Профспілці у повному обсязі профспілкових внесків.

Відстоювання трудових, соціально-економічних прав спілчан у Житомирській обласній організації здійснюється шляхом виконання умов колективних договорів, розгляду зазначених питань на спільних засіданнях, нарадах органів управління та організацій профспілки (колегії, комітети, комісії тощо).

Згідно із статтями 21, 37, 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю, представляє інтереси своїх членів і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси

Постановою президії ФПУ від 11.12.2012 № П-15-4 (в редакції постанов Президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-15 та від 22.06.2017 № П-9-9) затверджено Порядок організації роботи інспекторів праці профспілок, який визначає правові та організаційні засади здійснення профспілками громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю, про профспілки, виконання ними умов колективних договорів.

До громадських інспекторів праці профспілок належать: члени виборних органів профспілок, їх об’єднань, повноважні представники цих органів (профспілковий представник, члени постійних комісій з питань правового захисту, спеціалісти з правових питань, юрисконсульти, голова та члени виборного органу первинної профспілкової організації підприємства установи, організації, член комісій по трудових спорах).

Активна робота до залучення до громадської інспекції праці з числа профспілкового активу проводиться у переважній більшості територіальних організацій Профспілки.

Для надання правової допомоги первинним профспілковим організаціям територіальні організації Профспілки працівників освіти і науки використовують різні форми, а саме: систематичне проведення навчальних правових семінарів; навчання громадських інспекторів праці; навчання голів первинних профспілкових організацій та профактиву; проведення з правових питань семінарів, круглих столів тощо; видання методичних посібників та інформаційних збірників; надання усних та письмових юридичних консультацій; постійне інформування про зміни в законодавстві в пресі, на сайтах обкому та районних і міських комітетів, через соцмережі, електронною поштою; інформування про рішення прийняті профспілковими органами.

Виборні профспілкові органи всіх організаційних ланок протягом трьох років  представляли інтереси членів Профспілки в органах державної влади 17 разів та 15 разів представляли інтереси під час розгляду індивідуальних трудових спорів в судах ( позовні заяви, інші процесуальні документи).

Надаються консультації, витяги із законодавчих актів, постанов КМУ, правові поради голів ПОП у вирішені всіляких питань спілчанам, які потребують допомоги, консультації із фахівцями комітету обласної організації Профспілки та ЦК Профспілки.

Одним із завдань  первинних профспілкових організації є задоволення соціально-культурних, духовних потреб та інтересів спілчан, розвитку фізичної культури, спорту і туризму, популяризація здорового способу життя, оздоровлення і відпочинку членів Профспілки та їхніх дітей.

Завдяки цілеспрямованій роботі  профспілкових комітетів спостерігається постійне зростання інтересу освітян до задоволення духовних потреб, поширення самодіяльного мистецтва і народної творчості.

Це участь  членів Профспілки у проведенні районних, міських, селищних свят, фестивалів, урочистих заходів з нагоди свят: Дня працівників освіти, День захисника України, вшанування ветеранів до Дня людей похилого віку. вечорів відпочинку, відвідуванні музеїв, театрів, концертних програм тощо.

Традиційними є заходи: організація вечорів-портретів, відвідування творчих зустрічей з артистами театрів, відшкодування транспортних послуг для здійснення екскурсій, подорожей, відпочинку та оздоровлення.

У переважній більшості територіальних комітетів профспілки, первинних профорганізацій напрацьована практика роботи щодо проведення оглядів художньої самодіяльності.

Зокрема, в місті Бердичеві щороку проводиться  огляди освітянської художньої самодіяльності, різного роду конкурси та фестивалі. Важливою складовою діяльності профспілкової організації міста спільно з управлінням освіти є турбота про підвищення іміджу навчальних закладів.  У цьому напрямку проводиться робота над впровадженням і зміцненням багаторічних традицій, а це відзначення різних свят: Дня знань, Дня вчителя, Дня Святого Миколая, новорічних свят, 8-го Березня, церемонії нагородження кращих разумковців тощо. Добра традиція – поздоровлення ювілярів та непрацюючих пенсіонерів. Профком нерідко використовує їх багатий життєвий та профспілковий досвід. Міська профспілка та навчальні заклади шкіл , ДНЗ і позашкілля мають змістовні та яскраві рекламні буклети і візитки.  В кожному навчальному закладі  є  профспілкові куточки, які постійно оновлюються і містять матеріали з досвіду роботи,  інформацію щодо охорони праці, виконання умов колективного договору та питань юридичного характеру. Міська профспілка практикує проведення заходів із мотивації профспілкового членства не лише в місті, а й за його межами. Так, у серпні 2018 року на базі Волинського обкому профспілки м. Горохів (голова Карп’як Є.В.) відбувся 5-ти денний навчальний семінар із керівниками, головами профспілкових комітетів та активом на Шацьких озерах (найбільшому  озері України Світязь), а у жовтні 2018 року – 3-х денний семінар на базі Чернігівського міському профспілки (голова Янченко О.М.). Проведені семінари і на базі  Чернівецького  міськкому профспілки (голова  Поштар А.М.). Такі спільні заходи – це  прояв співпраці та єднання освітян. Дружні стосунки склалися у Бердичівської міської профспілки з колегами з Коростенської міської організації (голова Андрущенко Л. А.). Цього року наші освітяни побували з екскурсійними поїздками на фестивалях льону і дерунів у древлянському краї. Давня дружба пов’язує бердичівських профспілчан із Житомирською міською профспілкою. Її керівник Чугаєвська Т. С. допомагає у працевлаштуванні освітян та оформленні дітей членів профспілки до закладів дошкільної освіти. Майже всі первинні профспілкові організації м. Бердичева побували з навчально-пізнавальними подорожами у м. Білій Церкві, отримавши незабутні враження від екскурсії до дендропарку «Олександрія», зустрівшись із педагогами навчальних закладів та поділившись досвідом роботи з різних актуальних питань.

З  метою  задоволення соціально-культурних, духовних потреб та інтересів спілчан, розвитку фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку членів Профспілки та їх дітей   в Бердичівській районній організації Профспілки зберігаються  гарні   традиції   вшанування  ветеранів   праці,  ювілярів,   проведення   святкових  зустрічей, відзначення   професійних   свят, де   спілчани   мають   можливість   продемонструвати   свої  здібності  і  таланти   в  художній  самодіяльній  творчості.   Це  ППО Рейської,  Маркушівської,  Мирославської,  Райгородоцької,  Швайківської,  Скраглівської,   Озадівської,  Романівської  та   ін..  шкіл.

Робота для задоволення соціально-культурних, духовних потреб та інтересів спілчан, розвитку фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку членів Профспілки та їх дітей знаходиться в пріоритеті в Романівській районній організації Профспілки. Організовуються екскурсійні поїздки до м. Львова, Києва та Житомира з відвідуванням концерту співачки Федишин.У полі зору Профспілки робота з ветеранами війни та праці, вітають ювілярів. Важливою ділянкою роботи є оздоровлення спілчан та їх дітей.  Протягом 2017-2018 років за сприяння Профспілки  оздоровлено групу працівників на узбережжі Чорного моря (смт. Затока) та Шацьких озерах, на що використано 98200 грн. Спілчани залучаються до спортивних заходів зокрема, 20 жовтня 2018 року  23-и педагоги взяли участь у XV  обласних спортивних іграх серед працівників освіти, які проходили у м. Житомирі.

Для задоволення соціально – культурних та духовних потреб Коростенською міською організацією систематично проводяться екскурсії ( у цьому році в Ужгород, Умань, Київ Ботанічний сад та музей Води, Радомишль, Пирогове (Київ), Почаївську лавру, чоловічій та жіночій монастирі в Чоповичах). Організовуємо  виїзди на природу, відвідування театру, педагогічних виставок, колективні толоки. Колектив міського колегіуму двічі відвідували Карпати та організовували сходження на Говерлу. Щороку проводимо спартакіаду серед працівників освіти (шахи, шашки, легка атлетика, н/теніс, волейбол, армтреслинг, футбол)  переможців нагороджуємо грамотами та грошовими виплатами. Приймаємо участь в спартакіаді серед працівників, підприємств, організацій та установ м. Коростеня ( в цьому році зайняли І місце). В обласній Спартакіаді зайняли ІІІ місце.

Практикується проведення в ППО навчальних закладів Коростенського району державних та народних свят, ювілеїв закладів та членів Профспілки,  екскурсій, походів, круглих столів; участь у загальнорайонних святах та урочистих заходах; участь у Спартакіадах;  направлення на оздоровлення учителів і їх дітей разом з учнями за рахунок сільських рад.  Сприяння розвитку творчості педагогів, заохочення учасників конкурсу «Учитель року» та педагогічних виставок.

У Новоград-Волинському районі проводиться огляд художньої самодіяльності у формі фестивалю «Любіть Україну – вона у нас єдина» та щорічна спартакіада працівників освіти.

Своєрідні форми роботи первинних профспілкових організації для задоволення соціально-культурних, духовних потреб та інтересів спілчан, розвитку фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку членів Профспілки та їх дітей в Овруцькому районі. Проводять святкові вогники до Дня вчителя, 8 –Березня, Дня захисника України, Новорічні карнавали, вогники. До ювілейних дат колективи вітають своїх іменинників, вручають грамоти та грошові премії з квітами. Кожного року в більшості шкіл проводять туристичні змагання, спортивні змагання  з волейболу, настільного тенісу, шахів, шашок, для участі в районній спартакіаді. Колективами проводять день здоров’я (діти, дорослі). Організовують колективами за рахунок профспілкових коштів екскурсії. Районний комітет Профспілки проводить спартакіаду з таких видів:  волейбол, шахи, шахи, настільний теніс. Постійно проводяться екскурсії  у Львів, Чернівці, Камянець-Подільський, Вінниця, трьохденна поїздка по Закарпаттю (Ужгород, Мукачево, Берегово).

У Чуднівському районі систематично організовуються тури вихідного дня, поїздки до Житомира з відвідуванням драмтеатру, змагання з волейболу, міні-футболу та настільного тенісу.

Проводяться екскурсії для членів ПО по області та за межами. Щороку організовуються концерти до Дня працівників освіти та до серпневих конференцій. Щороку беремо участь у Спартакіаді освітян області. Минулого року збірна освітян брала участь у спортивних  змаганнях  для установ і організацій Лугинського району та ОТГ. З 2016 року виділяються кошти на оздоровлення дітей членів ПО (багатодітні сім’ї та обдаровані діти спілчан).

Пулинською районною організацією Профспілки здійснюються туристичні поїздки в Карпати ( Яремче, Буковель, Говерла – 6), Закарпаття ( Ужгород, Берегово, Мукачево, Хуст – 3), Львів – 6, Білорусія -1, Одеська область (база відпочинку «Галчонок») – 3, Кам»янець-Подільський – 1, Буки-Умань-Вінниця -1, Межигір»я – 1. Проводяться спортивні змагання з легкої атлетики, шахів, шашок, волейболу, тенісу та постійна участь в обласних змаганнях.

Переважна більшість первинок організовують дозвілля своїх спілчан шляхом організації екскурсій (тури вихідного дня), туристичних виїздів на природу із проведенням туристичних змагань, відвідування театру, різного роду фестивалів тощо. ПОП проводять велику організаторську роботу по залученню спілчан до спортивно-масової роботи. Щорічно члени Профспілки приймають участь у районних, міських спортивних змаганнях серед працівників закладів освіти. Проводиться відбір для участі команд в обласній спартакіаді серед працівників галузі. Освітяни-члени Профспілки постійно є переможцями в обласній міжспілковій спартакіаді профспілок.

Значне місце у роботі первинних профспілкових організацій посідає діяльність, спрямована на розвиток масової фізичної культури, спорту, туризму; популяризацію серед спілчан здорового способу життя, зміцнення здоров’я, створення в колективах відповідної психологічної атмосфери.

Традиційною формою спортивно-масової роботи є спартакіади різного рівня та спортивні змагання з окремих видів спорту, турніри, туристичні зльоти, дні здоров’я.

Традиційним стало проведення районних, міських та обласних спартакіад серед працівників освіти, керівників навчальних закладів, науково-педагогічних працівників вузів. До програми таких спартакіад входять змагання з легкої атлетики, волейболу, міні-футболу, шашок, шахів та настільного тенісу.

На весні – туристичні змагання. Під час осінніх канікул, проходить обласна спартакіада працівників освіти. У деяких районних та міських організаціях Профспілки проводяться огляди-конкурси художньої самодіяльності. Такі заходи спільно з органами управління освітою з формування творчого колективу, сприятливого мікроклімату, взаєморозуміння та взаємоповаги, ділового настрою та дружніх відносин сприяють мотивації профспілкового членства.

Гідна і своєчасна оцінка роботи спілчан, моральне та матеріальне заохочення профспілкових працівників і активістів є виявом глибокої поваги до їх праці і знань, які вони віддають задля кращого життя працюючої людини. Це не данина формальному підходу відзначати з так званої нагоди, а дійсно справжнє цінування наших як лідерів, так і спілчан за кращі їх досягнення в умінні відстояти права працівників на гідну працю, її оплату та безпеку. Все це додає єдності, а нагородженим дозволяє відчути свій внесок і причетність до спільної праці.  Тому галузева Профспілка завжди приділяє значну увагу системі морального і матеріального заохочення та стимулювання профспілкових кадрів та активу.

Відповідно до норм Статуту Профспілки усі виборні міських, районних, первинних організацій Профспілки у різні роки прийняли відповідні рішення про різноманітні форми морального та матеріального заохочення спілчан, порядок нагородження профспілковими відзнаками, преміювання профспілкового активу і працівників профспілкових органів, надання членам Профспілки матеріальної допомоги тощо.

Традиційно профспілкові активісти та працівники за поданням територіальних організацій Профспілки мають можливість отримувати різноманітні профспілкові відзнаки та нагороди  від комітету обласної організації Профспілки, Федерації профспілок України та ЦК  галузевої Профспілки.

В ПОП Червоненської ОТГ щомісячно випускаються інформаційні листи і розміщуються в профспілкових куточках. Щоденні консультації спілчан, спільні з відділом освіти та культури урочисті заходи (День працівників освіти, День дошкілля, різного роду фестивалі тощо). У тісній співпраці з керівниками закладів та виконкомом селищної ради виплачується 100% винагороди за сумлінну працю, виплачується премія всім працівникам ЗЗСО, ЗДО та культури. У 2018 році престижність праці педагогічних працівників ЗДО доведено до 20%, а в ЗЗСО – до 30%. Здійснюється доплата за методичні комісії (10-13%), виплачується одноразова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем.

З метою заохочення спілчан, профспілкового активу, голів ППО традиційними є заходи:

 • привітання грамотою, квітами і грошовою винагородою до ювілейних дат членів Профспілки, організація вечорів-портретів;
 • виділення коштів ПО для святкування професійного свята;
 • грошова винагорода головам ППО до Дня працівників освіти;
 • грошова винагорода переможцям конкурсу «Учитель року»;
 • відвідування творчих зустрічей з артистами театрів;
 • матеріальна допомога на запити ППО;
 • відшкодування транспортних послуг для здійснення екскурсій, подорожей, відпочинку та оздоровлення;
 • солодкі подарунки на Новорічні свята

Інформаційне суспільство вимагає нових форм і методів ефективних комунікацій та донесення результатів роботи Профспілки до її спілчан.

Робота обласної організації Профспілки щодо  зміцнення первинних профспілкових організацій як основи діяльності  Профспілки, інформаційного забезпечення та вдосконалення форм і методів внутрішньоспілкової діяльності  й на далі знаходить ефективні їх форми для вирішення програмних завдань Профспілки. Документи та листи ЦК Профспілки, ФПУ, ФПО та  від відомств для ознайомлення й опрацювання розсилаються всім підвідомчим організаціям за базами e-mail. Документи швидкого реагування супроводжуються телефонним дзвінком. Новини  та новини з регіонів, рішення, консультації розміщуються на сайті обласного комітету Профспілки.

Для висвітлення діяльності первинних профспілкових організацій також використовується  e-mail  зв’язок та сайт обласного комітету профспілки, сайти Вузів та районних комітетів Профспілки, сторінки  Facebook. Великою популярністю  користується  інформаційний Вісник, засновником якого є обласний комітет Профспілки. Для кращого висвітлення питань діяльності організаційних ланок  Профспілки створюються відео презентації, які  демонструються під час проведення засідань виборних органів Профспілки, навчання профспілкового активу. Практично всі організації мають доступ до Інтернет зв’язку.

Проте існує низка викликів, з якими профспілкові організації мають навчитися справлятися через пошук нових шляхів посилення ефективності дій, спрямованих на захист прав членів профспілок, консолідацію профспілкового руху, збереження його єдності. Це вимагає об’єднання організаційного і фінансового потенціалу, консолідації і координації дій, інформаційного прориву, врахування як традиційних методів боротьби і впливу на соціальних партнерів, так і запровадження нових, неординарних заходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь